اشرف غني در اين روزها مصروف تطميع کردن بسياري از كساني است كه معتقد به كدام هدف سياسي کلان ملی نيستند و تنها چيزي كه براي شان مهم است و اولویت دارد منافع شخصي شان می باشد

حكومت هایي كه با بحران مشروعيت سياسي روبرو می شوند و پايگاه هاي مردمي خود را از دست می دهند ناگزير مي شوند تا دست به هر اقدام فراقانونی و غیرعادلانه برای حفظ خودکامگی و بقای قدرت شان بزنند. اين روش ها و اقدامات مي تواند شامل تصاميم غیراخلاقی، ضدمنافع ملی و نقص صریح قانون اساسی کشور باشد.

آوازه ممانعت، راه اندازی جنگ روانی علیه شخصیت های سیاسی و جلوگیری از حضور آنها در صحنه های سیاست افغانستان، يكي از همان اقدامات قومگرایانه، فرا قانوني و دیکتاتورمشربانه است كه اشرف غنی از ترس سقوط حكومت وحدت ملي و جلوگیری از دادخواهی حق طلبانه نماینده های مردم به آن مبادرت ورزيد است.

انزجار و نفرت سرتاسري از حكومت نابكار و فسادپيشه اشرف غني سبب شده است تا ایتلاف ها و سنگرهاي جديد سياسي در برابر اين حكومت نابکار و به خصوص شخص اشرف غني به وجود آيد. در هر كشوري كه حكومت ها نتوانند به مردم خدمت كنند و دارايي هاي ملي در معرض غارت و دستبرد چپاولگران در سطح رده هاي بالاي حكومت قرار گيرد، نخبه هاي سياسي درصدد آن مي شوند تا با ايجاد تشكل ها و جریان های اپوزیسیون، حكومت هاي فاسد را ساقط سازند و اجازه ندهند تا حكومت هاي فسادپيشه و بي كفايت بر زندگي شان بیشتر از این حاكم باشندپ.

حكومت اشرف غني با سرنوشت فروپاشی رژیم های دیکتاتوری و فسادپیشه که علیه مردم شان ظلم و استبداد روا داشته اند، روبرو شده است. شرایط ذهني براي سقوط رژیم غنی و حلقه مشکوک آن كاملا آماده شده است. اكثريت مردم عزیز ما و اقوام شريف كشور خواهان آن اند تا حكومت بديل و موقت به جاي اين حكومت انحصارگرا و مستبد زمام امور را به دست گیرد، تا زمينه براي عملي شدن توافقنامه حكومت وحدت ملي آماده شود. مردم افغانستان باور به آوردن اصلاحات سياسي دارند، تا از طریق این اصلاحات زمينه براي مشاركت سياسي گسترده مردم در تمام سطوح آن مساعد شود.

ساختار هاي سياسي اقتدارگرا، انحصار قدرت را به وجود مي آورد و مشاركت سياسي مردم را محدود مي سازد و سبب بلند رفتن نارضايتي هاي وسيع در ميان گروه هاي اجتماعي مي شود. ایتلاف نجات افغانستان به حيث يك حركت سياسي جديد در صحنه سياسي كشور مي تواند با آوردن فشارهاي لازم این حکومت خودکامه و مستبد را وادار به آوردن اصلاحات سازد.

برگزاري مجلس بزرگان(لوی جرگه) تعديل قانون اساسي زمينه آوردن اصلاحات سياسي را فراهم مي كند و در ساختار سياسي تغيیرات قابل ملاحظه را به وجود مي آورد. حكومت اشرف غني با توسل به ابزار های فراقانونی و سرکوبگر مي خواهد از آوردن اصلاحات جلوگيري كند. به همین دلیل است که اشرف غني در اين روزها مصروف تطميع کردن بسياري از كساني است كه معتقد به كدام هدف سياسي کلان ملی نيستند و تنها چيزي كه براي شان مهم است و اولویت دارد منافع شخصي شان می باشد که به خاطر حفظ این منافع و شرایط موجود در هم سویی با اشرف غنی از هیچ نوع معامله گری، خیانت و جنایت دریغ نمی ورزند.

كساني كه سیاست ملی روشن نداشته باشند، معتقد به منافع ملي نباشند و در هر حادثه درصدد تامين منافع شخصي خود باشند، بزرگترين مشكل را در صف مبارزين ملي، و در صفوف كساني كه به منافع كشور و نجات كشور از بحران هاي سياسي و اقتصادي فكر مي كنند به وجود مي آورند. همچو شخصيت ها در طول مبارزات آزادي خواهانه ملت ها هميشه جانب قدرت هاي نامشروع را گرفته اند و به اهداف آزادي خواهان و وطندوستان خيانت كرده اند اما در شرایط فعلي مردم افغانستان و شخصيت هاي سياسي و وطندوست تصاميم خود را براي آوردن تغیير گرفته اند. فريبكاران و تقلبكاران چهره هاي شان مشخص شده است. این حلقه حاکم و مشکوک اعتماد مردم را نسبت به خود از دست داده اند و به هر ابزار غیرقانونی و سرکوبگر كه دست بزنند، توانایی جلوگیری و ایستادگی در مقابل اراده مردم را که براي آوردن تغيیر و اصلاحات مبارزه و جانبازی می کنند را ندارند.

احمدضیا مسعود