دکترفایق: فاریاب دریک قدمی تباهی کامل قرار دارد و نیروهای دولت و بین المللی صرفاً صحنه تباهی را تماشا می کنند.

گروه چهارنفره ساکن در ارگ و نیروهای خارجی پشتیبان حاکمیت تیم نا مشروع غنی- عبدالله از ورود احتمالی شیر شمال ( جنرال دوستم) به وضع الجیش بومی خویش مشوش اند.

نقیب الله فایق از فعالان مبارز جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم از بربادی بی سابقه زنده گی مردم در فاریاب خبرداده و مرگ وجرح 200 نفر، تخریب هشت تانک، اشغال ده ها پاسگاه امنیتی و سقوط پنجاه روستا در ولایت فاریاب را تایید کرده است. وی از موقعیت گیری مشکوک قطعات رزمی وامنیتی دولت انتقاد کرده و گفته است که بخشی ازشاهراه شبرغان – میمنه به کنترول طالبان درآمده است. وی گروه چهارنفره مستقر درارگ  ونیروهای بین المللی را «تماشا» گر محض ماجرا های خونبار درفاریاب توصیف کرده است.

اوضاع تیره و تلفات سنگین در ولایت فاریاب همزمان با قوت گیری گروپ های نفوذی طالبان چند ملیتی درآن جا، بخشی از تلاش ها به خاطر جلوگیری از بازگشت جنرال محاسبه برانداز به شمال افغانستان است.  دولت وشبکه های وابسته به نیروهای بین المللی اطراف وضع الجیش حیاتی جنرال دوستم را قبل از رسیدن وی به منطقه دستخوش غائله و هرج و مرج می سازند و روند تحویل دهی مناطق تازه به طالبان شتاب گرفته است. منابع نزدیک به جنرال دوستم می گویند که توفانی از خشونت به سوی پایگاه های سنتی مقاومت در ولایت فاریاب درحال سرازیر شدن است و فرار اهالی بی دفاع از مناطق مختلف آغاز شده است. احتمال ورود قطعات مختلط جنبش و جمیعت در جنگ علیه دسته جات عملیاتی طالبان بیشتر شده است.
Advertisements