ژوندی گل زمانی و نعمتی از افراد طالبان به ترتیب به حیث والیان میدان وردک و بغلان مقرر شده اند.
گزارش می رسد که موازی با تنگ تر شدن حلقه انزوای سیاسی در اطراف حنیف اتمر، وی برای مقابله با احزاب عمده اسلام گرا که برکناری وی را شرط اول مذاکره سیاسی با تیم ارگ اعلام کرده اند، با توسل به هزینه دولت، به خریداری شماری از «علمای کرام» اقدام کرده است.
آخرین اطلاع مشعر است که اتمر ملا عبدالحکیم «منیب» معین وزارت حج و اوقاف را با اعطای مبالغ بزرگ پول مؤظف کرده است که کارزار تبلیغاتی دینی علیه مخالفانش را از کابل شروع و در سراسر ولایات تسری دهد. درگزارش واصله قید شده است که ماهوار مبلغ پنجاه هزار دالر از سوی اتمر برای منیب پرداخته می شود.
حکیم منیب، معیین وزارت اقوام وقبایل در اداره طالبان و اکنون رئیس یک فرکسیون حرکت انقلاب اسلامیمولوی نبی است. مولوی نبی درسال 1374 به ملاعمر بیعت کرد و تمام افرادش درپنج سال حاکمیت طالبان برعلیه مردم و تخریب کشت زارها وزیرساخت های شمالی، هزارباغ تخار و کشتار دریکاولنگ بامیان دوش به دوش تروریست های پنجاب، چچن، عرب و افغان می جنگیدند.
درحال حاضر اکثریت طالبان حول محور حکیم منیب جمع شده است و نامبرده درصدد افراز یک چتر سیاسی به کمک اتمر است تا علیه جمیعت، شورای حراست ( به رهبری سیاف) و احزاب شیعه با استناد به دلایل شرعی، براهین فقهی واحادیث نبوی دست به قیام دینی- سیاسی بزند.
درگزارش گفته شده  که حنیف اتمر فرد مورد نظر حکیم منیب ( ژوندی گل زمانی) را به حیث والی میدان وردک عز تقرر داده و اخیراً فرد خاص ملامنیب ( نعمتی) را درمقام ولایت بغلان مستقر کرده است.
به این ترتیب، سهمیه طالبان فرکسیون حکیم منیب، دو مقام ولایت از سوی شورای امنیت ملی درنظر گرفته شده است و حکمت مجهول تشدید جنگ اخیر دربغلان را می توان درهمین اقدامات بررسی کرد. گزارشنامه افغانستان