“ضرب المثل مشهوری است : ” به آذان ملای غریب کسی نماز نمیخواند
——————————————————————-
دکتر- صفوی
سالها وخصوصا در دودهه اخیر خدمت آنعده هموطنانم و بلاخذ به آنانیکه بطور موقت زمانی وآنهم تاکتیکی دراریکه قدرت لم زده بودند ، پیهم درنبشته های خویش تاکید کرده بودیم که این ماه عسل خیلی کوتاه وزود گزراست وروزی به پایان کار میرسد ومتوجه باشید که این حاکمیت نابکار مستبد قبیلوی ازخود پلان های شومی دارند وروزی جنگ را درکوچه وپس کوچه من وتو سازمان خواهند دادند وزمینه کوچ اجباری را برای من وتو فراهم مینمایند وبلاخره درصدد نابودی این هویت تاریخی هستند…. … ولی.متاسفانه نه فراستی ونه هم عاقبت اندیشی وجود داشت که این مسایل مهم که اساس هستی را تشکیل میدهد جدی میپنداشتند وبدبختانه نه گوش شنوای ونه چشم بینای وجود داشت وفکر میکردنند بنابر دلایلی ….که گویا عقل کل هستند ؛ و دربین طرفداران وحامیان خویش این همه فریاد ها وپیشنهادات منطقی را طوری تبلیغ وسازمندهی کرده بودند که گویا ابن مدعیان مفت گو وبیکاره نه ” خودی ” هستند ونه هم دیدگاه شان ارزش گوش کردن را دارد ، که دراصل همه را پیش پا زدند ، و یک قسمت جوانان هم که تازه فکر شان درماحول خواب های دموکراسی کاذب مسموم شده بود و بخشی دیگر این نسل مجرب وقامت برافراشته عینی را مصروف تفکر بیگانه پروری وافراطیت مذهبی داشتند وخودهم به اصطلاح این «کلان های» خوشباور ناعاقبت اندیش بدون اینکه فکر عاقلانه برای بقای حاکمیت و روش دولتداری بکند ، برعکس درمقابل پزیرش این حرف وبحث ها کاملا بیگانه بودند ، واینرا دقیقا خوب درک میکردند که اگر به حال نیایند منتظر شکست وحشتناکی باید میبودند که آن سناریوی شکست یکی پی دیگر بعدا اتفاق افتید . اکثراین آقایون درظاهر امر مصروف شعار های میانتهی وزنگزده که گویا ” که ما یک ابرقدرت جهانی را شکست دادیم”ووووو….. که گویا ” ما اینجا هستیم…” وهیچ قدرتی هم مارا ازجای مان تکان نخواهد داد وهیچ چیزی هم رخ نخواهد داد ومامطرح هستیم ….. …..وباچنین فکرهای خام مصروف بودند ودل خویشرا خوش ساخته بودند ، ولی یک تعداد شان هم غرب را پشت پناهی خویش میدانستند ودر برابر هرفرمانی از خلع سلاح ( دایاک ) گرفته تا لیلام رازهای درونی خویش….. به فرمان دیگران عمل کردند وابآ نورزیدند ، ولی درباطن امر به بهانه های مختلف وشعار های کاذب عملآ در زر اندوزی وجمع نمودن ثروت دست بالای داشتند واز هیچ معاملات ننگین تاریخی هم روگردان نشدند وحتی همین اکنون روگردان نیستند…
در حقیقت هرگز به سخنان دیگرهموطنان خویش اهمیتی قایل نشدند وآنرا سخنان مفت وبی پایه وغیر منطقی حساب نمودند ، ولی بیخبر از اینکه حالا شکست های وحشتناک یکی پی دیگر عریان وعریانتر میگردد و زنگ بدبختی درهمه جاه به صدا درآمده است . اکنون که یک تعداد این آقایون فریاد شان به آسمان ها بلند گردیده است …که نه دموکراسی قلابی ؛ نه دوستان دینی ونه هم پیمانکاران بین الملی شان فریا دشان را میشنوند . بقول معرف: .خود کرده را نه درد است و نه درمان. ناپیلیون روزی گفته بود : ” مردمی که قوای نظامی خویشرا تامین نمکنید ؛ مجبور میشوند روزی بیگانگان آنرا تامین کنند “. تجربه تلخ به هرکدام مان آموخته است که تعقیب سیاست ” خود کش بیگانه پرو ” هم نتیجه اش همین است…… یکبار دیگر به آنانیکه هنوز خود را نشناخته اند ویا ازگزشته تلخ نیاموخته اند ، کوشش کنند که در این مقطع حساس تاریخی به فریاد مردم خویش گوش بدهند تا از این بدتر نه خود ونه هم دیگران را بدبخت ودربدر نمایند
باعرض حرمت
دکتر -صفوی
Advertisements