جنرال دوستم وارد یک جبهه سیاسی معروف به ائتلاف نجات شده است تا از طریق فشار سیاسی هم اعاده حیثت شود و هم اقتدار خود را بحیث معاون اول بدست بیاورد. ارگ که این پرونده را بحیث چماق در دست دارد از هر امکان استفاده می کند که از آن برای تحکیم حاکمیت تمامیت خواهی اش استفاده کند.
اتهامی که به جنرال دوستم وارد شده یک مسئله جنایی و جنایت خیلی سنگین است و باید در چهارچوب عدلی و فضایی در یک دادگاه مستقل در داخل و یا بین المللی حل و فصل شود. اما هم دولت و هم جنرال دوستم جرم را سیاسی ساخته اند و از آن در معادلات قدرت استفاده می کنند..

پرسش اساسی اینست آیا می توان در یک معامله سیاسی پرونده دوستم ایشچی را دفن کرد؟

ارگ به دوستم وعده داده در صورت خروج از” ائتلاف نجات” پرونده را بسته می کند و او را اعاده حیثت می کند. قبولی شرط های ارگ در واقع قبولی پرونده ایشچی است.

به باور این قلم تا این رژیم در کابل بر سر قدرت باشد دوستم نمی تواند اعاده حیثت شود.

واقعیت اینست که پرونده ایشچی مثل خاگستر باقیمانده از یک انفجار اتمی است که در هر جای دفن کنید در زیر زمین و یا بحر نمی توان از شعاع رادیو اکتیف آن در امن ماند.

پس راه نجات دوستم چیست؟

به باور این قلم راه نجات دوستم

سقوط رژیم غنی از طریق ائتلاف نجات است. شاید برای دوستم بهتر باشد بجای معامله انتحاری با دولت غنی در جستجوی تقویت ائتلاف نجات شود. به بیان دیگر ائتلاف نجات می تواند بحیث شمشیر برنده انتقام و نجات بدست دوستم و متحدین آن تبدیل شود. فاشیسم ازین ائتلاف بسیار ترس دارد به شرطیکه ائتلاف چیها باور بقدرت مردم و خرد داشته باشند.

رژیم مافیای قومی کابل بدون اعضای ارشد این ائتلاف نه پایه اجتماعی دارند و نه مشروعیت حقوقی رهبری کشور.

صرف با سقوط رژیم می توان معادلات قدرت را تغییر داد و پرونده ایشچی را بسته کرد.

تا رژیم غنی سر پا باشد هرگز دوستم اعاده حیثت و صاحب اقتدار نمیشود.

نویسنده: هارون امیر زاده

Advertisements