سفیر یا وکیل مدافع ایشچی ها….!؟

دکتر صفوی
اخطار به جنرا ل دوستم : ” یا تسلیم شوید واز ایتلاف نیم بند دست بردارید ، درغیر آن این پرونده ( پروژه ) تا جای که لازم است تعقیب وانکشاف میابد….
باورکنید وقتی سخنان سخیف و شرم آور سفیر امریکا درافغانستان را درمورد قضیه …ایشچی که دقیقآ خارج از اخلاق وعرف دیپلوماتیک وبدون هیچ اگر ومگر ها .. مداخله صریح ،آشکار وغیر قابل انکار در امور یک کشور دیگر به نمایش میگزارد شنیدم ؛ آنهم نماینده فوق العاده کشوربزرگی چون امریکا وبه اصطلاح مهد ویا گهواره دموکراسی ووو..؛. اینکه سرنوشت این کشور دیریست بدست امریکا تعین میگردد ، من متیقین هستم که هیچ کسی در این شکی نداشته وندارند ، ولی نه دراین سطح خیلی وخیلی هم پایین وچنین قضیه….. پیش پاافتیده و آنهم سناریوی جعلی شده .بلاخره فکر میکنم که همه به این نتیجه رسیده باشند وبرای شان ثابت گردیده باشد که تعریف مهد دموکراسی وعظمت یک کشور چون امریکا این است که ما آنرا میبینم ومیشنویم….به گفته سعدی بزرگوار :
تامرد سخنی نگفته باشد — عیب وهنرش نهفته باشد.
واین اولین باری است درتاریخ کشورها مامور ویا نماینده دیپلوماتیک یک کشور خارجی وکیل مدافع این چنین قضیه میشوند….معلوم است که این دفاع بی پرده زمینه استبداد را برای گماشته گان خویش در داخل ارگ کابل مهیا نموده است. بنآ دادگاه های افغانستان زحمت نکشند، زیرا پرونده ایشچی که خیلی هم سود آور است درتبانی ارگ وتصمم سفارت امریکا مراحل خویش را نظر به شرایط واوضاع مپیماید.واین اخطار جدی است برای جنرال دوستم : یا تسلیم شوید واز ایتلاف نیم بند که درپرده ابهام است دست بردارید ، درغیر آن ما این پرونده ( پروژه ) را تا جای که لازم است تعقیب وانکشاف میدهیم

Advertisements