بحث اصلی این مثلث، مشخص کردن راه های مقابله با شورش یا حملات احتمالی جنرال دوستم، عطا و محقق است. مگر چه اجندای دیگری پای این دو عامل مشکوک امنیتی را به کلبه فقیرانه «!!» شریک تازه آمده کشیده است؟

گزارش نامه افغانستان

++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

خبر می رسد که نفرات حکمتیار به طور کامل از زندان پلچرخی رها شده و همه مسلح شده اند

گزارش نامه افغانستان.

Advertisements