هد ايت حبیب

در واکنش به صحبت ‌های حکمتیار

جناب حکمتیار مانند زمان دوران دانشجویی اش و دوران جهادش تخم نفاق می پاشد و باخون آبیاری می کند: حکمتیار در نشست اخیر خبری اش انتقاد کرد که پرسشها به زبان دری زیاد وبه زبان پشتو کم است. بنابرآن این امر را مغایر دمکراسی حکم کرده است. خوانندهٔ عزیز! توجه کن! اول این که جناب حکمتیار چه فهم و برداشت خوبی از دمکراسی دارد؟
دو دیگر این که، اکنون زبان اُزبیکی نیز زبان رسمی است و در همین نشست خبری به زبان متذکره نیز پُرسشی صورت نگرفته است، ولی حکمتیار از آن یادی نمی کند و مخالف دمکراسی نمی داند!
پس معلوم است که او هنوزهم مفکورهٔ عظمت طلبی را از دست نداده است. رفتار حفیظ الله امین تداعی می کند. اگر خدای نا خواسته خاکم بدهن – به قدرت برسد شاید بدتر از او با ملت عمل کند.
همچنان به این نشست خبری اش به جنایتکاران جنگی اشاره می کند، ولی نام نمی برد. معلوم است که به چپیها اشاره دارد. در این رابطه نیز باید وضاحت داد که جانی جنگی آن زمان حفیظ الله امین که از قوم وتبار خود حکمتیار است، بود و دیگرش تنی بود که به دستور حکمتیار اقدام کودتا کرد مردم بیگناه و غیر نظامی زیاد را کُشت، در نتیجه ناکام و روسیاه شد و به حکمتیار پیوست.
گذشته از آ نچه گفته آمد در آن زمان حکومتی به اساس قانون اساسی ای از تمامیت ارضی و خود ارادیت ملت در برابر تجاوز پاکستان و عُمالش که یکی از آنها تو جناب حکمتیاری دفاع می کرد. پس معلوم وثابت می شود که آن جانی جنگی نیز در قدم اول تو و گروپت هستی انشأالله دیر یا زود به کیفر می رسی.
وطن پرستان ونیرو های ملی باید آگاه‌ شوند که حکمتیار هتلروار به غرض غصب قدرت آماده گی می گیرد و همان عملی را که هتلر با مردم جهان و بدتر ازهمه با ملت آلمان انجام داد، حکمتیار با مردم افغانستان عمل خواهد کرد.
پشتونها به خاطر دارند که «امین» از همه اول و بیشتر سران پشتون، مانند: ترکی، شفیق، اعتمادی، داکتر زرغون ودههای دیگر را کُشت، حکمتیار نیز این کار را خوهد کرد. پس بهتر است که به او دل نبندید و حمایت نکنید و از تاریخ یعنی اعمال حفیط الله امین عبرت بگرید!

از آنانی که از نوشته خوششان نمی آید از قبل پوزش می طلبم وبه اعتراضشان جوابی نمی دهم

.

Advertisements