ما به رئیس جمهوری که یک پشتون لوگری است به او رای دادیم و او را پیروز ساختیم.
 
بشیر احمد «ته ینج» سخنگوی جنرال دوستم از «آمادگی  برای اعلام رسمی ائتلاف نجات برای افغانستان با راه اندازی همایشی بسیار بزرگ خبر داده است.  وی درگفت وگو با خبرگزاری شفقنا، دیدار معصوم «استانکزی» با جنرال دوستم را تایید کرده و گفته است که «ما هیچ گونه نگرانی نداریم که این ائتلاف ازهم بپاشد.»
وی اشاره کرده است که جنرال دوستم به عنوان معمار نظام صلاحیت قانونی دارد تا نسبت به وضعیت موجود خودش را مسئول بداند.
وی گفته است که محفل ارگ « از شکل گیری این ائتلاف به شدت ترسیده اند و لرزیده اند. ما امنیت میخواهیم. آیا این خواست شخصی است؟ مثلا ما اصلاحات جدی در حکومت میخواهیم. این خواست شخصی – تیمی شده می تواند؟ ما می‌خواهیمانحصارگرائی بیشتر از این برجسته نشود و تصامیم و مصلحت ها در قاعده های ملی گرفته شود و تمرکز تمام قدرت به دست یک گروه کوچک می تواند برای افغانستان هم در شرایط کنونی و هم در آینده خطرآفرین باشد.»
ته ینج گفت: ما هیچگاه معتقد به قطب بندی های قومی نیستیم. ما این را بارها ثابت کردیم. ما به رئیس جمهوری که یک پشتون لوگری است، رای دادیم و او را پیروز ساختیم. در صورتی که حکومت بازهم لج می کند زمینه را برای حکومت افغانستان بیشترتر تنگ خواهیم کرد. گزارش نامه افغانستان