طی هفته ی اخیرشورای علمای بامیان با نوکران اجیر یکجا، محشر بر پا کرده بودند که گویا جشنواره دنبوره خلاف شریعت اسلامی است و نباید برگذار شود.

درین قلقله ها تعدادی از ملاگک ها و چلی های کم ریش و با ریش نیز شریک شده احکام آخوند های ایرانی را به فریاد گرفتند. اما جوانان ومردم روشن بامیان شجیعانه این جشنواره را برگذار کردند.
اما ببینید در پشت پرده، شورای علمای بامیان به چه جنایایتی دست میازد؟
شبکه اطلاع رسانی افغانستان مینویسد

، …

وقتیكه شوراي علماي باميان نخواست دامن يك ملا بالا شود

.
سال ٢٠٠٦ بود. يك ملا از شيدان عقد نكاح يك دختر يتيم و زير سن را با يك مرد در حدود ٢٥ ساله بسته كرده بود. بعد آن مرد آن دختر را مشروب الكلي داده، سر آن طفل از پس و پيش تجاوز مي كند.

دختر در شفاخانه باميان بستري مي شود و موضوع به دفتر حقوق بشر گزارش داده مي شود. يك كميسيون متشكل از دفتر حقوق بشر, شوراي ولايتي باميان، سارنوالي و محكمه باميان تشكيل مي شود. اعضاي كميسيون از مادر دختر و ملاي قريه تحقيق را شروع مي كند.

كميسيون متوجه مي شود كه ملا ي كه عقد نكاح را جاري كرده، سواد كافي ندارد و عقد بستن را هم خوب نميداند. ملا به شوراي علماي باميان مي رود و از ریيس شوراي علما تقاضاي كمك مي كند.

ریيس شوراي علما از كميسيون مي خواهد كه فقط دختر را از مرد جدا كند و طلاق دختر را شوراي علما جاري ميكند و به كميسيون ميگوي: “حال كه اين اتفاق افتاده، نبايد دامن ملا بالا شود.

نوت: جلسه كميسيون در دفتر شوراي مركزي شهيدان بود و من هم آن روز در جلسه بودم. من با تصميم جلسه مخالفت كردم اما چونكه فقط ناظر در جلسه بودم حق راي در تصميم كميسيون نداشتم.

عبدالله برات

Advertisements