عارف عرفان
جنرال دوستم یا شاهین ترازوی اقتدار سیاسی ؛؛
           جنرال دوستم از تبار رزمندگان وعقابان بلند پروازوافسانوی کشور در اوج طلاطم وبحرانات سیاسی افغانستان چه در میدان رزم وپیکار وچه درحوزه سیاست ثابت ساخته است که نه تنها سیاستگر هوشمند بل یکی از چاپ اندازان بسیار ماهر ومتهور بازیهای پیچیده افغانستان بوده است.
درعصر حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان ،آنگاه که میهن مان آماج ضربات ومداخلات نزدیک به نیمی از کشور های جهان در راس ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود،جنرال دوستم در نقش اطفایهٔ رژیم با تحمل قربانی های بیشمار فاتح همه سنگر های میدانهای رزم بود،شکست در قاموس استراتیژی نظامی این شاهین بلند پرواز اصلا جا نداشت .
جنرال دوستم این ارتشمرد” پادشاه ساز “وفلک زده در ازای همه تاج گذاریها سرسپردگیها ،وفتح وظفر ،بارها موردخشم  وعتاب زمامداران وقت ودسایس گوناگون قرار گرفته به زمین افتیده است اما هرگز زانو نزده ودرفش پیکارش مدام در اهتزاز بوده است.
او مستدام تاجگذار وتاج بخش بوده است وبرای” تاج بخشی “اشرف غنی در انتخابات پیشین وبرای صدور مشروعیت سیاسی برای رژیم او نقش برازنده ایفا نمود،سوگوارانه به سلسلهٔ تابش رنگ ستاره نگونبختی اش  ،از طرف رژیم درکمین افتید،اما اسب اقبالش در کمند گیر نیامد،اندکی بعد آماج ترور شخصیتی رژیمی واقع شد که پایه هایش بردوش او گذاشته شده بود.
سناریوی رژیم هرچند در سکوی اقتدار سیاسی برای جنرال دوستم قیمت گزافی را متحمل ساخت،اما برعکس به دنبال ناباوری مردم در راستای سناریوی طراحی شده «احمد  ایشچی» از سوی رژیم ، پایگاه اجتماعی وجایگاه سیاسی اش در جامعه از گستره وپهنای بیشتری برخوردار گردید‌.
اقلیم سیاسی افغانستان،پیچیدگی های بحران،تقابل بازیگران تخته شطرنج میهن ورود پیگیر سیاستگران کشور در اقامتگاه جنرال دوستم در ترکیه نشان میدهد که همای بخت بار دیگر برقامت این رزمنده حرفوی  و”داکتر نبرد “پر گشوده است.
در کشاکش روزگار سیاسی افغانستان ،جنرال دوستم دقیقا نقش شاهین ترازو را در میدان سیاست افغانستان ایفا مینماید.
به دنبال ورود سران جمعیت ووحدت در ترکیه وتشکیل “شورای ایتلاف نجات”،رژیم اشرف غنی نیز که تاکنون چون اصحاب کهف در خواب زمستانی فرورفته بودو بطرز بلند پروازانه با اسب های لاغر اندام وپامانده،سایه جنرال را درهم میکوبید،سعی نمود تا در مسابقات طواف زیارت جنرال دوستم در ترکیه پیشی گرفته ویکی از مهره های ارشد خویش را در وجود معصوم استاکزی وارد ترکیه ساخت تاپُل های شکسته را در اوج سیلاب ها و درماندگی رژیم  اعمار نماید؛
اما دیده شود که بازبینی تاریخچه مناسبات وراه اندازی سناریوی مرگ جنرال از سوی رژیم، واعتماد درهم شکسته وگمانه زنی ها برای پهن ساختن دامهای نوین ،چه اندیشه را در پندار جنرال دوستم  شکل خواهد داد تا سیاست اش را در خصوص سران نظام برگزیند؟
در درازنای تاریخ زندگی سیاسی جنرال دوستم یکی از کمبودات وضعف های جدی که هرازگاهی او را زمینگیر ساخته است،بی برنامگی راهبردی،خوشباوری وتعین گذرگاه های موقت وغیر بنیادین بوده است .او مستدام پیروز مند میدان نبرد بوده اما هراز گاهی در میدان سیاست زخم خورده است.دیده شود که اینبار جنرال دوستم از گذشته های تلخ چه درسهای شرینی را بیرون خواهد کرد؟
اما آنچه که در شرایط طوفانزای کنونی، اوج مداخلات بیگانگان ووجود رو به گسترش طالب وداعش ،حکم میراند عبارت از ارجحیت نقش جنرال دوستم برای استقرار صلح وامنیت در افغانستان است.در شبستان تاریک افغانستان ،درمیان همه گروه ها وسازمانهای مطرح یگانه روزنه که روشنفکران را برای حمایت برمی انگیزد ،جنرال دوستم است.او از جایگاه بلند مرتبت بیرون مرزی وریشه های عمیق در داخل جامعهٔ افغانستان برخوردار بوده وریزرف های بزرگ اجتماعی ونظامی روی دستان او تمرکز دارد،لذا منافع ملی افغانستان وتامین صلح وامنیت در کشور هر لحظه او را در میدان سیاست فرامیخواند.
اکنون جنرال دوستم در آستانه مسابقات بزکشی جدید قرار گرفته است.درین میدان بزرگترین چاپ اندازان جهانی ،منطقوی وداخلی حضور دارند. در مسابقات پیشین اکثرأ جنرال دوستم قادر بوده است تا «بز»را در میدان حلال پرتاب نموده وتاج ظفر را برسرنهد ،حال او درین میدان  در برابر آزمون جدید قرار گرفته است،مسابقه با شدت ادامه دارد وبا شلاق طالب ،داعش وگروه های تروریستی  اسب های سرکش  به جولان افتیده است ،نقش جنرال دوستم این ارتشمرد نامور ومیهندوست درظفرمندی این بازی تعین کننده است؛
عارف عرفان
لندن
جولای ۲۰۱۷