مردم شریف بامیان!
 
جوانان روشن و آگاه بامیان!
 
نگذارید اندیشه های سمی- زهری و افراطیت منسوخ ایران بر فرهنگ پرافتخار و  والای مردم شریف مناطق مرکزی رسوخ و نفوذ نمایید.
شما پاسداران و حامیان راستین افتخار های فرهنگ اصیل تاریخی  مناطق خود و سایر مناطق افغانستان هستید!
 
به دوکانداران دین و ملا های اجیر که زیر نام اعضای شورا های علما فعالیت می کنند، اجازه ندهید که فرهنگ شما را به دستور دجالان اخوندی ایران به معامله گیرد. این حکم و دستور از خارجی هاست. چونانیکه با اصدار احکام، وطن مان را به چنین مصایب و فجایع بزرگ درگیر ساخته اند.
 
در برابر این فروخته شده ها به پا ایستید.از فرهنگ تاریخی خویش چون ناموس به مثابه مردمک چشم حفاظت کنید.
 
هیچ نیرویی نیست که در برابر نیروی جوان به مقاومت برآید و بایستد.ن.
 
برای معلومات بیشتر بالای لینک زیر کلیک فرمایید!:
Advertisements