شنیده ها حاکی از آن است که برخی در ارگ ریاست جمهوری طرح نظامی جدیدی را به رییس جمهور پیشنهاد دادند که بر اساس آن نيروهاي پوليسِ نظم عامه با كميت٣٥٠٠٠ تن و نيروهاي پوليس سرحدي با كميت ٣٥٠٠٠ تن را از تشكيل وزارت داخله بيرون و شاملِ تشكيلات وزارت دفاع شود.

با اجرایی شدن این طرح ، سهم قدرت در وزارت داخله تضعیف می شود و بدینوسیله وزارت داخله که سهم تاجیک ها است از قدرت نظامی در کشور و میدان های هوایی و سرحدات کشور حذف می گردد.

برای اولین بار در تاریخ کشورها افغانستان تنها کشوری خواهد بود که ارتش در سرحدات و میدان های هوایی بجای پولیس مسوول رسیدگی به ورود و خروج مسافران و صادرات و واردات اجناس خواهد بود.

هنوز رییس جمهور بر اجرایی شدن این طرح موافقت نکرده است و پیشنویس اولیه این طرح را توشیح ننموده است.
گفته می شود که پشت این طرح افرادی مانند حکمتیار، جمعه خان همدرد، فاروق وردک و یک مشاور آمریکایی قرار دارد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)