در کجای مادۀ هشتم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در افغانستان؛ ریاست جمهوری، محلات مهم تجارتی، محلات دیپلوماتیک و ساحه ی وزیر محمد اکبر خان شامل محلات ممنوعه گردیده؟

#ماده_هشتم:
اجتماع، اعتصاب و مظاهره در محلات و اوقات ذیل دایر شده نمی‌تواند:

1- در جوار تأسیسات نظامی.

2- در جوار ذخایر مواد منفجره ، منفلقه و محترقه.

3- در جوار شفاخانه‌ها، داخل کودکستان‌ها ، شیرخوارگاه‌ها و امثال آن.

4- بعد از غروب آفتاب الی طلوع آفتاب.

اعتصاب از این حکم مستثنی می‌باشد.

5- چهل و هشت ساعت قبل از تدویر انتخابات برای ریاست‌جمهوری ، پارلمان ، لویه جرگه و ریفراندم.

Advertisements