حکمتیار که این اندازه قدرتمند است و برای احزاب و گروه های دیگر خط و نشان تعیین می کند، چرا در لخک دروازه کابل نشسته و از حاشیه به متن شهر داخل نمی شوند؟ نکند که کابوس شکست های دهه هفتاد هنوز از سرش کوچ نکرده است؟ آری چنین است. انتخاب حاشیه شهر برای اقامت یا بهتر است گفته شود قرارگاه جنگ آینده، بی حکمت نیست. اگر جنگی دربگیرد برای حکمتیار این بار گزینه خروج امن از کابل با چالش های سختی رو به رو خواهد بود گزارش نامه افغانستان.