محقق، دوستم و عطا نمادهای بارز از سه قوم مطرح و موثر در قدرت و سیاست افغانستان هستند که بدون مشارکت آنها افغانستان نوین و دولت واحد ملی شکل نگرفته و نهادینه نخواهد شد

فصل نوین، جامعه نوین و افغانستان نوین عمدتا پس از موافقت‌نامه بن وارد ادبیات سیاسی کشور گردیده و پس از آن دولت ملی متفاوت از گذشته در این سرزمین شکل گرفت.

دولت ملی برآمده از بن نقطه پایان بر حکومت برخواسته از نگرش قومی-قبیلوی تلقی گردیده و شور و اشتیاق خاصی را در آفاق و اعماق جامعه متکثر و چند قومی افغانستان، ایجاد نمودند.

حاکمیت قانون، اعتلای فرهنگ مشارکتی بر اساس واقعیت‌های موجود، انکشاف متوازن، توزیع عادلانه مناصب و فرصت‌های اجتماعی، وحدت اقوام و احزاب سیاسی مهمترین مولفه‌ها و ارزش‌هایی بودند که موجب دوام و قوام دولت تا اینجای کار گردیدند.

بدیهی است که این فضای نوین نیز با هزاران بهای سنگین و فداکاری‌های بزرگان این سرزمین شکل گرفته و به وجود آمدند. احترام و حرکت بر مدار این ارزش‌ها موجب شد تا چهره‌ای نسبتا مقبول و معقولی از افغانستان در جامعه بین الملل ترسیم گردیده و وجاهت ملی و بین المللی را کمایی نماید.

از تحلیل و آسیب شناسی این ارزش‌ها و معیارهای شکل‌دهنده وحدت ملی در دوره حامد کرزی که بگذریم؛ اما با شکل گرفتن حکومت تقلبی و توافقی وحدت ملی آسیب‌های فراوانی متوجه این ارزش‌های ملی گردیده و آهسته و پیوسته به چالش گرفته شدند.

به حاشیه کشیده شدن مرموز و معنادار جنرال دوستم به حیث نمادی از قوم محروم ازبیک از بدنه‌ی قدرت و سیاست، عدم توجه به مفردات و مواد موافقتنامه وحدت ملی و تحقیر قوم تاجیک در عرصه‌ی مشارکت در سطوح بالای سیاسی، عدم توجه به مطالبات حداقلی هزاره‌ها در عرصه‌ی امنیت، خدمات انکشاف متوازن و حذف سیستماتیک هزاره‌ها از لایه‌های قدرت و سیاست در وزارت‌خانه‌ها و سفارت‌خانه‌ها و سایر، از جمله خطاها و انحراف‌هایی بودند که یکبار دیگر موجب گسست و شکاف در شیرازه وحدت ملی گردیده و خاطره تلخ تجزیه، تفرقه، دیکتاتوری قومی و جنگ‌های قبیلوی دهه هفتاد را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.

امری که اگر مورد غفلت قرار گیرد خواسته و یا ناخواسته کشور عزیز را به سوی بحران سوق داده و زمینه سقوط و فروپاشی آن را فراهم خواهد ساخت. با گسترش دوباره فرهنگ قبیله سالاری و انحراف حکومت از مسیر تعیین شده و حاکم شدن فضای یاس و ترس در جامعه ناگهان شاهد صدای وحدت و همدلی و حرکت به سوی برادری توسط رهبران ریشه‌دار در تاریخ سیاسی سرزمین خود هستیم. رهبرانی که بی‌گمان فضای نوین مدیون فداکاری‌ها و از خودگذری‌های آن‌ها و هم‌سنگران آنها است.

محقق، دوستم و عطا نمادهای بارز از سه قوم مطرح و موثر در قدرت و سیاست افغانستان هستند که بدون مشارکت وسیع، عادلانه و همه‌جانبه آن‌ها و مردم وابسته به آرمان و افکار آنها هرگز افغانستان نوین و دولت واحد ملی شکل نگرفته و نهادینه نخواهد شد.
ثبات کشور و اعتماد ملی در گرو مشارکت واقعی و راستین این ابر رهبران ملی و مردم وابسته به آنها است.

با تقرر چند نفر از آدرس اقوام و یا اختصاص چند پست تشریفاتی و فاقد صلاحیت به رهبری هزاره هرگز نمی‌توان به تحمیق توده‌ها و اغفال آنان پرداخته و ثبات را در کشور پدید آورده و وحدت ملی را تامین و تضمین نمود. ارزش‌ها و مولفه‌های وحدت ملی امر سمبلیک و نمایشی نیستند؛ نه رییس جمهور و نه رهبران اقوام قادر به پوشاندن این واقعیت‌ها و آرمان‌ها نیستند. دقیقا بر اساس این ارزش‌ها و اهداف بلند و مقدس ملی است که استاد محقق، جنرال دوستم و استاد عطا عزم را جزم نموده‌اند تا حکومت را از خطر سقوط و انحراف و کج‌رَوی نجات بخشیده و به مسیر و خطوط اصلی و اصولی‌اش برگرداند.

احمدعلی رحیمی‏