اشاره: مذاکرات نماینده گان بین المللی با احمد ولی مسعود

احمدولی مسعود در جلسۀ اتحادیۀ اروپا با حضور نمایند گان اتحادیۀ اروپا در کابل ، نمایندۀ ملکی ناتو، نمایندۀ یونما و جمعی از شخصیت های دیگر و همچنان در ملاقات هـاى جداگانه با سفیر انگلستان مقيم كابل و هـيأت ديپلماتيك اسپانيا، که در آخرین روز رمضان و سوم عید داشت، پیرامون وضعیت افغانستان نکات ذیل را توضیح داد.
ـ انكشافات يكى دوماه اخیر در کشور، عمق بحران اعتماد را بنمایش گذاشت و صلح و ثبات را در آينده هـاى نزديك به یک امر دست نیافتنی مبدل ساخته است.
ـ پس از عید، نیروهای مختلف، برنامه های خود را آغاز خواهـند کرد، چون اعتماد شان به حکومت قطعآ از بين رفته است.
ـ گفته بودیم، حکومتی که نتوانست مشروعیت برای خود را احيأ كند، به فروپاشی سیاسی میرسد و داستان امروز هـمينست.
-هیچ کسی طرفدار سقوط نظام نیست، اما تغييرات اساسى در رهبری نظام، ساختار و سیاست نظام، حالا به یک ذهـنيت عمومى مبدل گریده است.
ـ انتخابات، زیر نظارت حکومت و کیسیون موجود، تراژیدی بحران را عمیق تر خواهد ساخت. قطعاً باید میکانیزم مطمئن تری را که بتواند فرآیند انتخابات را در رسيدن به حكومت مشروع تضمین نمايد، جستجو گردد، چون انتخابات یک اصل است و هیچ بدیلی ندارد.گزارش نامه افغانستان
Advertisements