!درود و روز شما بخیر
رستاخیز تغییر به منظور تحقق عدالت اجتماعی، تأمین امن و نظم عامه و به دادگاه کشیدن قاتلین شهدای مردم افغانستان به ادامه ایستادگی و مبارزات مدنی خویش برای تغییر مثبت در جامعه سر از فردا جمعه مورخ 9 سرطان 1396 بار دیگر مبارزات دادخواهانه خودرا از سر میگیرد.
آغاز برنامه از بسیج صدها موتر (خودرو ) مزین با تصاویر شهدا، نشان، بیرق و شعار های رستاخیز تغییر و با نصب بلند گو بصورت منظم، بدون حمل سلاح و در یک هماهنگی کامل بعد از کنفرانس خبری ساعت ده صبح جمعه آغاز به گشت زدن در شهر می نمایند.
در مقابل ریاست جمهوری و شورای ملی بصورت نمادین اعتراض هارن چند دقیقه ای برگزار می‌نمایند و متعاقبا در شهر با گشت شکوهمند، منسجم حضور خودرا در خیابانهای کابل اعلان میدارد.
در صورتیکه به خواست معترضین پاسخ مثبت گفته ارایه نشود، افراشتن خیمه، قطع شاهراها، فلج وزارت خانه ها، تظاهرات های بزرگ در مرکز و ولایات از برنامه های آینده رستاخیز تغییر است که بصورت تدریجی به منصه اجرا گذاشته میشود.
بیائید در این صدا ما و مردم افغانستان را همراهی کنید.
بیائید به حرمت خون شهدای رستاخیز و سایر شهدای وطن دولت را وادار به تمکین در برابر خواست شهروندان بسازیم.
اگر شما علاقمند اشتراک درین برنامه دادخواهانه هستید لطفا تعداد موتر، پلیت و نوع موتر خودرا عرض تثبیت موتر خودی و غیر خودی تا شب با ما به همین دریچه ای که پیام را دریافت نمودید در میان بگزارید.
منتظر جواب شما هستیم.
رستاخیز بار دیگر به همت شما به پا می خیزد.
یاهو

قاتلین شهدای مردم افغانستان

Advertisements