حاضر نشدن برخی از کشور های عضو پیمان ناتو از جمله آلمان، دنمارک، یونان، …برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان( که در واقع هیچ گونه اراده و برنامه ای برای تامین صلح وجود ندارد، و هدف از حضور توسعه ی بحران و تقابل با قدرت های منطقوی برای غارتکری تلقی می گردد)، چند دستگی  را در مدیریت رویداد های افغانستان پدید آورده است. 
کشور های اروپایی دارند به سوی استقلالیت از آمریکا پا می گذارند. به ویژه کله شخصی غول اقتصادی اروپا( کشور آلمان)، سایر کشور های اروپایی را نیز تشویق به پیروی از خط آلمان میکند.
در تازه ترین گزارش بی بی سی نوشت...

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40452529