به بهانه ی موجودیت سلاح اتمی در عراق، به عراق حمله شد. اما پس از حمله و اشغال و قتل رسانیدن رهبر مردم عراق، دروغ موجودیت سلاح اتمی افشا شد.

امروز به بهانه‌ی استفاده ی حکومت اسد از سلاح شیمیایی می خواهند آتش جنگ را به صورت مستقیم آغاز کنند. زیرا حکومت اسد توانسته به نابودی کامل داعش هرچه بیشتر نزدیک شود. این امر موجب افزایش  نگرانی غرب به سردمداری ایالات متحده آمریکا شده است که درین روز ها به نظر می رسد، غرب برای یک حمله ی تمام عیار به نیرو های اسد و حتا تقابل با حامیان اسد، آمادگی می گیرد. 
همه روزه مشاهده می کنیم که موجی از تبلیغات و اراجیف در مورد استفاده سلاح شیمیایی از جانب قوای اسد در سرخط رسانه های غربی قرار گرفته است. رسانه های گفتاری و تصویری گوش ها را از این چنین اراجیف کر می کند.
این در حالیست که اتهام وقوع استفاده‌ی سلاح شیمیایی از جانب نیروهای دولتی سوریه تاهنوز هم ثابت نشده است، و اکنون اتهام تازه ای بر اسد چسپ می زنند.ن
به گزارش بی بی سی…  http://www.bbc.com/persian/world-40426217