!دشمنان اصلی مردم را شناسایی کرده گوش تابی بدهید

وقتی برنامه ترور ترور جنرال دوستم توسط تیم ارگی آی ایس آی در شمال به ناکامی مواجه شد؛ برنامه ایشچی مطرح و به منصه ی اجرا قرار گرفت. که درنتیجه، منتج به انزوا کشانیدن جنرال دوستم و بعدن تبعید موصوف از وطن انجامید.

بعد از غیابت جنرال دوستم در کشور، ارگی هابا ارکین گرفتن سپیداری ها میدان را در ساحات نفوذ جنرال دوستم، عاری از موانع وبه اصطلاح ” شغالی “ دیدند و به انتقال گروهک های تروریستی ی طالبی – داعشی دران ساحات پرداختند.

از جانب دیگر رسانه های امریکایی گزارش دادند که قسمتی از پول های کمکی به مردم افغانستان به گروپ های تروریستی طالبان- داعش می رسد. بدون مدیریت مسوولین شورای امنیت و ریاست امنیت این خود میسر شده نمی تواند.

اما سند و خبری در مورد حضور گسترده تروریست ها در ولایت سرپل از صفحه ی هرلحظه خبر:

!از دولت خبری نیست

تجمع سران گروه طالبان در قریه قزاق‌ملک ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل برای تماشای بازی کشتی‌گیری.

Advertisements