مناظره غنی با «شهروند» نبود، اختلاط با رعایای دربار بود

وطنداران اسماعلیه ما روی یک تیغ سرنوشت ایستاده اند. غنی- اتمر ازین ها که خود دریک تنگنای جغرافیایی محبوس اند، جهت یاری رسانی به پروژه داعش- ملارسول استفاده می کنند. آسیب پذیری اسماعیلیه چنان است که ممکن است در جریان گردش جنگی که از کنترول خارج می شود با خطر کشتار دسته جمعی رو به رو شوند. نمایش مداری گری که دکترغنی تحت نام مناظره با شهروند به راه انداخت، فقط خشم و عقده علیه این تیاتر بازی ها را پیوسته گسترش می دهد. دکترغنی به جای پاسخ به چالش های جاری، مجلس ندیمان درباری را به کمک فرخنده زهرا نادری سازماندهی می کند و چه عبث گمان می برد که راه دور زدن مقتضای وضعیت جاری چنین بازی های کودکانه است. گزارش نامه افغانستان
++++++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط
فرخنده زهرا نادری فرزند سیدمنصور که مشاور ارشد غنی است، برنامه ای را بنام مناظره “شهروند و ارگ” در کابل طرح و آغاز کرده است.
اول هم فرخنده و هم غنی مفهوم شهروندی را نمیدانند. زیرا فرخنده در خانه اش در قرن بیست و یکم ده کنیز و غلام دارد و غنی درک شهروندی اش را با برخورد با عدالتخواهان کابل نشان داد.
این اقدام یک مضحکه نمایشی است که چهره زشت و ناپسند ارگ را بپوشاند.
کسانیکه به مزایا و مقام شهروندی رسیده اند در اطراف ارگ که خون بهترین فرزندان این سر زمین و شهروندان این کشور هنوز خشک نشده است، پا نمیگذارند. شاید فرخنده عده ای از کنیزان و غلامان خود را که عاری از ارزش ها و مزایای شهروندی هستند، به این گفتکو با غنی حاضر کند و نمایشنامه شهروندی را به پایان برساند.
از دید اخلاقی زمانیکه خون شهروندان در خیابان های نواحی ارگ خشک نشده، چه حرفی می تواند میان ارگ و شهروندان وجود داشته باشد؟
نادیده گرفتن خون شهروندان بخاطر پوشاندن جنایات و بقا در کرسی های ارگ با ارزش های اخلاقی سازگاری ندارد.
Advertisements