جنایت کشتن معترضان به پای عبدالله نوشته می شود

نورالله حكيمي
 

 

درجلسه ي شوراي امنيت فيصله ي برداشتن چادر رستاخيز به ساعت ١٠:٣٠ روز تنظيم شده بود نه درتاريكي شب وباخشم وخشونت.
عبدالله با فداكاري براي تيم ارگ تصميم مي گيرد كه خيمه شبانه برداشته شود وبه وزير داخله ويك تعداد از مقامات دستور خشمگين صادر ميكند، درجلسه ي شوراي امنيت فيصله شده بود كه از اسلحه كار گرفته نشود، درصورتي كه به اماكن عمومي ويا به وسايط پوليس آسيب ميرسد، بايد از فيرهوايي كارگرفته شود واز فيرمستقيم به روي تحصن كننده گان جلوگيري شود، افراد تحصن كننده درصورت مقاومت شديد به شكل انفرادي دستگير وبه فاصله ي سه چهار راه دورتر رها شوند تادوباره نتوانند به جمع بپيوندند.
حالا كه به دستور عبدالله به روي اعضاي جنبش شليك صورت گرفته وتعدادي را شهيد وزخمي ساختند وتعداد را بازداشت كردند بايد صفحه ي ديگري را درپرونده ي جنايت بشري نظام عليه جنبش بنام عبدالله بگشايم.
ازقبل آگهي داشتيم كه به دليل فشار هـاي بين المللي غني وتيم ارگ توان ومشروعيت حمله برجنبش را ندارند وازپيامد هاي آن نيز به خوبي آگاه بودند، حمله ي شبانه ي اخير منبعث ازتصميم جسورانه ي عبدالله عليه جنبش است، آخرين موردي كه عليه جنبش دسيسه ساخته اين است كه درهمراهي با وزير داخله به خانه ي اعجازالحق شهيد رفته وفاميل او را عليه همسنگران شهيد تحريك كرده تا ملامتي رابه دوش اعضاي جنبش بيندازد، با چنين كنش هـاي اميدوارم پيامدكارش را درك كرده باشد ومنتظر پاسخ عملكردش بماند. گزارش نامه افغانستان