اگر دیروز نمیدانستیم ؛ ولی امروز باید بدانیم….!

هموطنان ما نباید درصدد تفاوت وتمیز بین این سه هیولا بوده باشند ، زیرا اینها سالهای قبل به یک جسم وبه یک روح تبدیل شده اند….. آنچه که امروز شاهد نابودی خویش توسط زهر کشنده این ماران خطرناک هستید تصادفی نبوده ونیست ، درحقیقت این برمیگردد به پلان هاو برنامه های منظم وتصمیمات خیلی دقیق ماهرانه ومکارانه اینها که سالهای گزشته برای نابودی هویت وتاریخ پرشکوه من وتوطرح و پی ریزی کرده بودند وحالا آنراعملی مینمایند وفراموش هم نباید کرد که اینها تصمیم گرفته اند تانابودی من وشما تودست ازجنایت برنخواهند داشت ، ولی متاسفانه این من شماهستم که نه تصمیمی داشتیم ونه داریم ونه هم آینده نکر هستیم ؛ هنوز که هنوز است درکل مصروف همان سخنان زنگزده گویا برادری ، اسلامی وزراندوزی هستیم وضمنآ همه چیز را گویا به کلان ها وقضاوتقدیر سپردیم…. ونتیجه تلخ ومرگبارش را هم همین است که میبینیم که سراسرکشور را فراگرفته است ؛ که مردمان باشرف این سرزمین هروز وهرساعت بددبختی وبی سرنوشتی اش را باگوشت واستخوان وجود خویش لمس میکنند.بنآ تازمانیکه این دانه خبیثه برداشته نشود ؛ درکل همه مان دراین سونامی نابود خواهیم شد .داکترعطا صفوی

Advertisements