هرچه بگندد نمکش می زنند ،
وای به روزی که بگندد نمک.
وقتی دیده میشود که خودی ها باتبانی اهریمن کهنه کار تاریخی؛ بیشرمانه وگستاخانه فرمان شلیک را بر روی برادر ویا بازوی خویش که درحقیقت نسل آینده ساز این میهن اند صادر میکنند ، این بدان معناست که وجدان ها خوابیده اند و ” انسانیت ” به مفهوم واقعی اش ازاین سرزمین دیگر بار بسته است.  داکترعطا صفوی
Advertisements