محترم ملک ستیزکارشناس مسایل بین المللی

!رزمنده‌گان را قربانی جانیان نسازید

لباس نظامی نمادی از حماسه و میهن‌دوستی است. نظامیان با پوشیدن این لباس، جان‌ شان‌را فدای میهن می‌کنند. پولیس، ارتش، محافظین استخبارات و مرزها با پوشیدن این لباس از مقدسات یک سرزمین حراست و دفاع می‌نمایند. از این‌رو لباس رزمی با پرچم و نشان ملی دولت‌ها مزین است و همه پس از خدا بر این حماسه‌گران سر تعظیم فرو می‌آورند. در همهء جهان این لباس را قدر می‌گذارند و پوشنده‌گان آن جای‌گاه ارزش‌مند دولتی، اجتماعی و فرهنگی میان شهروندان دارند.
اما وقتی می‌بینم رزمنده و سرباز میهنم ملبس با این نماد ملی و حیثیت میهنی پاس‌بان دروازه‌های قصرهای گروهی از جنایت‌کاران هستند، به‌ شدت رنج می‌برم. آن‌ها خون را در دست، تن را به امید خدا و دل را به خانواده‌های خود سپرده و آمده‌اند تا از میهن و ارزش‌های آن حراست کنند. اما آنان قاتلین خود را حفاظت .

می‌کنند. آنانی‌را که تا دیروز این جوانان عزیز ما را با رگ‌بار می‌بستند.

مطلب مرتبط:

داکتر نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله در برنامۀ صبح آرمان:
“… بناً شورای محترم امنیت فیصله کرد که خیمه ها باید برچیده شوند. بر اساس شکایت های واصله و فیصلۀ شورای محترم امنیت ملی، وزارت داخله در قسمت برداشتن خیمه ها اقدام نمود.”
یادم است کدام بی وجدان و پست گفته بود که رییس شورای امنیت ملی مسوولیت اجرایی ندارد. حالا یک نفر بیاید بگوید که این فیصله کردن ها اجرایی است و یا مشورتی؟

“سلیمان دیدار شفیعی”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0فهرست گاردهای پی‌پی‌اِس – همه از یک قوم

نوت: ۳۰ دانه نشر شد، ۱۰۰ دانه دیگر تا بعدن


1. Name: Abdullah Jaan Jehad
Father’s Name: Haji Ali Jaan
DOB: 1967 POB: Uruzgan
Ethnicity: Pushtun

2. Name: Jaan Agha Shahwali kot
Father’s Name: Abdul Mohammad
DOB: 1982 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

3. Name: Dadullah Sohail
Father’s Name: Abdul Hakeem Khan
DOB: 1979 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

4. Name: Saifullah Zakeri Father’s
Name: Haji Faizullah
DOB: 1982 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

5. Name: Sharaf-u-din Enjelayee
Father’s Name: Abdul Bari
DOB: 1981 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

6. Name: Daro Khan Zakerwal
Father’s Name: Dost Mohammad
DOB: 1973 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

7. Name: Abdul Jalil Logari
Father’s Name: Abdul Ahmad
DOB: 1973 POB: Logar
Ethnicity: Pushtun

8. Name: Abdulwali Father’s
Name: Hayat Khan
DOB: 1979 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

9. Name: Mohammad Qasim Haider
Father’s Name: Mohammad Ibrahim
DOB: 1988 POB: Logqar
Ethnicity: Pushtun

10. Name: Rahmatullah Osmani Father’s
Name: Mohammad Osman
DOB: 1981 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

11. Name: Lal Mohammad Naikmal
Father’s Name: Abdul Rasheed
DOB: 1975 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

12. Name: Abdul Nadir Nanai
Father’s Name: Abdul Qadir
DOB: 1981 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

13. Name: Javed Wafa
Father’s Name: Sharaf-u-din
DOB: 1985 POB: Urozgan
Ethnicity: Pushtun

14. Name: Noor Ahmad Zarasawand
Father’s Name: Agha Mohammad
DOB: 1980 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

15. Name: Hazratullah Zakeri
Father’s Name: Bismillah
DOB: 1986 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

16. Name: Aminullah Nizami
Father’s Name: Gul Mohammad
DOB: 1988 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

17. Name: Ahmad Ahmadi
Father’s Name: Taj Mohammad
DOB: 1976 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

18. Name: Shir Ali Popal Father’s
Name: Sultan Ali
DOB: 1979 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

19. Name: Noor Agha
Father’s Name: Omar Jaan
DOB: 1983 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

20. Name: Abdul Kabir Kefayat
Father’s Name: Mohammad Yaqoob
DOB: 1980 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

21. Name: Khalil ul Rahman Rahmani
Father’s Name: Ghulam Mohammad
DOB: 1976 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

22. Name: Zainullah Zaki
Father’s Name: Ali Mohammad
DOB: 1988 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

23. Name: Nisar Ahmad Naseer
Father’s Name: Ali Mohammad Khan
DOB: 1981 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

24. Name: Wajdullah Zakeri
Father’s Name: Lutfullah
DOB: 1981 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

25. Name: Muhaibullah Karzai
Father’s Name: Ali Jaan
DOB: 1984 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

26. Name: Naqeeb Shah Ferozayee
Father’s Name: Mahboob Shah
DOB: 1981 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

27. Name: Nazar Mohammad Rohani
Father’s Name: Ghulam Mohammad
DOB: 1980 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

28. Name: Mohammad Tahir Ayubi
Father’s Name: Mohammad Hashim
DOB: 1982 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

29. Name: Amanullah Yarbash
Father’s Name: Shair Ali
DOB: 1981 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

30. Name: Raz Mohammad Barak
Father’s Name: Issa Mohammad
DOB: 1976 POB: Kandahar
Ethnicity: Pushtun

مظهر  کاویانی

***

یکبار دگر به میدان میرویم

یکبار دگر به میدان میرویم
تا دگر هیچ‌خواهر جلال ابادی ما برده جنسی داعش نشود .
تا دگر هیچ خواهر‌ و مادر کندزی ما توسط طالب بی عزت نشود .
تا دگر هیچ برادر مسلمانم در انتحاری به توته های گوشت تبدیل نشود .
تا دگر هیچ طفلی به ناحق یتیم، خواهری بیوه و مادری داغدار نشود
تا دگر هیچ برادر جنوبی و شرقی ام مجبور نشود با طالبان یکجا شود .
تا دگر هیچ‌ طفل افغانستانی در شرق و جنوب از مکتب دور نماند .
تا دگر اطفال هلمندی و جلال ابادی ما بخاطر تفاله مواد کیمیاوی ممالک دگر معیوب و فلج بدنیا نیایند .
تا دگر ‌هیچ هموطن ما خانه و دارای کم خود را در جنگ طالب و اردو از دست ندهد و بیچاره نشود .
همینگونه ده ها‌ تا دگر وجود دارد که پای ما را منحیث جوان مسلمان و آزاد به میدان مبارزه میکشاند .
پیش به سوی فتع بزرگ
مجتبی
#رستاخیز #تغییر

Advertisements