سراژدهای بدویت سیاسی را به هر بهای ممکن، بدون از دست دادن فرصت باید به سنگ واقعیت کوفت. زخم این بن بست عفونی شده است.
اشرف غنی: انسداد راه ها و ایجاد مزاحمت از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست.
هارون معترف: خیابان های که ( درنقشه سمت چپ) به رنگ سرخ نشانی شده اند، ساحات وزیر اکبرخان، شش درک و وزارت خارجه است که از طرف نهادهاي حكومتي، افراد زورمند، موسسات خارجی، سفارت خانه ها و ادارات دولتي به روي مردم بسته شده است.
حالا شما قضاوت كنيد كه بحران ترافيكِ شهر را چادر تحصن ايجاد كرده يا ادارات اين قلدرها؟!
اشاره: حالا شما بگویید معترف درست می‌گوید یا اشرف غنی؟ گزارش نامه افغانستان
Advertisements