گزارش های رسیده حکایت دارد که این شب ها هرشب بین صد تا دوصد نفر از افراد مسلح مربوط طالبان که خودشان را نیروهای حکمتیار می نامند از طریق راه های چار آسیاب و چهلستون وارد کابل می شوند.
این افراد اکثریت شان زبان فارسی و حتی برخی زبان پشتو را نمی دانند به کابل می آیند.
وکیل های ریشخور و تپه ی خیر آباد و حتی قطعه ی کماندوی ارتش در جریان گذاشته شدند که از طرف کماندو ها نیز این وکیلا تهدید به مرگ شدند.
در همین راستا قرار است دولت دوهزار تن از اعضای حزب اسلامی را در بست های بلند و کوچک شامل نهاد های امنیتی شوند، یکهزار تن از این افراد فاقد هویت می باشند که آقای صالح مانع داخل شدن این اشخاص در صفوف نیرو های امنیتی شد، متاسفانه حرف وی قابل پذیرش حکومت نبوده و وی ناگزیر به استعفا شد.
این جابجایی ها قبلا بانام پشتون های هلمندی صورت می گرفت که اینک بنام نیروهای حکمتیار انجام می شود و در حقیقت ساکنان مرزی افغانستان هستند که شناسنامه پاکستانی دارند و هرگز به افغانستان تعلق نداشته اند.
این افراد با کمک سازمان های استخباراتی غربی و عربی به سوی افغانستان سوق داده می شوند تا جمعیت پشتون در سال های آینده افزایش یابد. افغان پیپر.