سالم ایزد یار پسر علم ایزد یار معاون مجلس سنا یکسال قبل در یک میدان سگ جنگی در خیرخانه با پسر جنرال جرات دست و یخن شد و پسر جنرال جرات را با فیر مرمی تفنگچه کشت.
مساله تا اندازه بزرگ شد که پدر های هر دوی شان با گارد های امنیتی خود در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در بلاک های تهیه مسکن یک روز حالت اضطرار اعلام شده بود.
این موضوع با پادرمیانی بزرگان موقتا خاتمه یافت تا در موقع دیگری رسیدگی شود، ولی چون پسر علم ایزدیار بود هیچکس برایش چیزی گفته نتوانست.
این جوان که متهم به قتل بود مدت یکسال آزادانه در هندوستان چکر زد و چند روز قبل وارد کابل شد و وی در جمع تظاهر کننده ها شرکت کرد.
به اساس شواهد وچشم دید کسانیکه در نزدیکی او بودن از جملهٔ تظاهر کنندگان یک جوان که از جمع خود شان بود بالایش فیر کرد. سالم ایزد یار زخمی شد و بعداا جان به حق داد.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)