شکور نوابی

عيدها ” گياهى سلام عليک ” ؟

عيدها .. پاداش استبداد و درندة خويى ناشى از جهالت ، يک رسم يهودى ماندةگار از ابراهيم خليل کة

دُژخِم تُفالزن ياوة گو ، با علاوة کردن کليمهٴ جهاد ” باروت سياة ” انرا سياسى ساخت ، ائين تازهٴ بنام اسلام کانهم کليمةى يهودى است از طريق رهزنى ، غنيمت ، تجاوز و خونريزى ، چپاول ، ويرانگرى ، بة کنيزى گرفتن ، بردة سازى و ادم ربائى تازيان شمشيرى کة از بخت برگشتگى در ميهن ما رخ داد کة ما را براى هميش بندهٴ در زنجير ، بى احساس و ماية مال عرب بار اورد طوريکة در جريان دوازدة سال يکسال ، دوازدة ماة روزة بگير . انجا شمار هنرمندان ، رقاصان ، خوا نندةگان ، نگارندةگان و ديگر هوا خواهانِ .. سر بر زمين و کون بهوا، در عوض کة انروز را بة ماتم و سوگ ملى بة نمايش بگيرند وارونة از نهايت جهالت و نا اگهى بة افتخار پيروزى تازيان متجاوز بة ناموس و حيثيت ما جشن ميگيرند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟…. هاى مادر من ، هاى مادر من هاى مادر من ! منکة ادمم چة وقت انسان خواهم شد تا بتوانم خود را از قيد و بند ائين پاچةگير اسلام بدون هدف رهايى بخشم ؟ انجا همة سالة حيثيت فروشان تکيدة مغز نا اگاة و بدون فراست ، حس و احساس ” حاجى و حاجية ” ميهن فروشانيکة عقلشان نة در کلة ، بلکة در جاى ديگر قرار دارد از پول خيرات پورنوگرافى ، روسپى خانةهايى جهان مسيحيت ، food stamp ، سوسيال سرويس و خون بهاي ى حزب دموکراتيک مردم عفغانستان ، بة حجستان ميروند و براى پيش بين شدن ايندهٴ خودها در ارتباط پختن تمرين سحر و جادو ، و – Black magic بة – Necromancy مخترع اللة اکبر روى مياورند و با ديدةهايى اشکالود از مردة ، از ميرزاى ديوانة يارى ميخواهند کة قران نويس عبداللة ابن الجُرا ، از ترس وى بة حبشة گريخت و مسيحى شد. مليونها مردم تابيدة در کفن چة عرب و چة اعجم خُسپيدة در تخيل ” محمدين ” مردم ثواب ستيز گناة پناة ، پابند پنج طلسم اسلامى کة انها نة سيستم بلکة يک فريب سياسى استند معتادين ناخود اگاهند، کة خود را مکلف بة حفظ و پايةدارى مسلک محمد انتحارى ساختة اند ، شخص کة با انجام دادن معاملةى عذاب قبر را ب ر انسان اسان ميسازد ) حديث صحيح بخارى ٣٧۵ ( هفتاد وپنج در سد حيات بدون ارزش اينها هوا پرستان کة در دعا ، يعنى اميد بدون نتيجة سپرى ميشود ديوها و ددها استند کة غول دشتى بوضع پُر تاسُف ايشان ميگيريَد ؟ واويلا ، واويلا ، واويلا ………….

  ) نوازندةگان و سرايندةگان ما ( کة از عطر ٨ عربها مست هستند ، بة افتخار سالگرد پيروزى انها ، جلادان تازى ، در بالاى گور پدر بزرگان خويش ، کسانيکة از دم تيغ سيافان بى رحم ، مردم بادية نشين در دفاع از ماحول و ناموس بخاک غلتيدند خبيص گرم ميخورند و ميرقصند ، رُو بوسى ميکنند و عيد و برات را بة يکديگر مبارک ميگويند . اينها مسلمانان افزارى سدهٴ بيست و يک ، امتان انکال سام ساخت سرماية داران جهان غرب است کة براى تروج ربح خوارى خويش ، جهاد محمد ، اللة اکبر را سر از نو تازة کردند و جوانان نا اگاة و بى خبر و احساساتى را از طريق امامهايى معاش بگير انگليس در مسجد پل خشتى کابل امادةى جنگ و انتحار بخصوص در کشورهايىاسلامى نمودند . مساجدى کة ملاها از انجاها همة روزة ازادانة از کنترول دولت پروپاگند بنياد گرايى ميکنند اگر وجود نداشتى بة يقين تراکم جهالت بسر جهالت اگر هرگز وجود ميداشتى يا انتحار و خودکُشى اگر رُخ ميداد ؟؟ ايا بياد داريد کة شاة بالا گويان گلب الدين همة معتاد بة قتل در ان طبيلة کة گاو مشر ، اشرف غنى منافق انتخاب يهودهايى امريکا با دستار دو دُمة نشستة بود چ ة اندازة نالةى يهودى ، اللة اکبر سر دادند؟ گزشتة از ان اينها سر خمکها زادةى محيط خزعبلات ويرا امير عفغانستان هم بخواندند. اينها سفچة دماغان مزگتى پروردةى مکتب يک کتابة ، اما نة کوليکتيويزم ، اغوا شدةگانى کة نمى توانند خويش را خلق کنند و يا بتوانند بسازند خود را سر از نو بدون اينکة در عين زمان بتوانند بسازند جامعهٴ ايديال خويش را . جامعة است کة ، رهبرى ميکند ويرا در ميان هوايى عملش ، امادة ساختة است او را بدست بياورد نيازمندى پرورشش دستاورد عاليترى دنيايى را در عين زمان مجهز بسازد خود را با مقاصد انکشاف دماغى . اگر دانشمندان جن پران با تلاش پيگير بتوانند عنصر نادانى برخاستة از ائين عرب ، ترياک اجتماع را از ت ن پليد با حکمت بزدايند ديگر ما همة در جهان درک مستقيم زندگى ميکنيم کة ارامش نسبى را در قبال دارد و ان در صورت ميسر است کة ايدولوجى خجستة را در برابر تيولوجى نا خجستة بجنگانيم براى مثال : عبارت ۵۶ سورةى ” النسا ” کلانترين دروغ کوسة ” bald faced lie ” … کة ميگويد : مياندازيم در اتش انهايى را کة بة پيامهايى ما ) پنج طلسم اسلامى ( باور ندارند ، در ان اتش؟ تا کة پوستشان بلکل بسوزد سپس اوشان را از اتش کة انها گنهگاران در ان از پيش بة خاکستر عوض شدة اند بيرون اوردة برايشان پوستهايى ديگر ميسازيم ؟ اينجا کس نيست تا دَم گرفتة بة خود امدة بگويد کة گنهکار نة من ، بلکة کسى کة چنين دروغها را روى ملاحظات جعل کردة است ؟ با ز کدام احمق خواهد بود کة حرف لاطائل احمقى را بدون پيشکش کردن دلايل و تجربيات علم علمى بپزيرد ؟ اينها ديو زادةها ، معتاد بة دروغها ، ماندةگار از ميرزاى ديوانة کة هر روز انها را بة تکرار سرسرى ميخوانند و بگوش اگر دارند ميشنوند چرا احساس مسئوليت نميکنند انها کة چشمها دارند تا زيبايى را ببينند ، مغز کة بيانديشند و زبان کة مزة را بچشند ؟ يهوة خداى حضرت موسى جهان را در شش روز جور کرد و در روز هفتم استراحت نمود ؟ اما خداى محمد.. اللة در دو مراتب ، در يک روز باز در هفت روز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. اللة ادم را از خون لختة خلق کرد ، از اب پروتينى spermatozoa” ، باز ازکلالى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .. حوا ، زن ادم را از قبرغةى چپ ادم ، از اينجاست کة مردها از سوى چپ يک قبرغة کمبود استند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟….

  تبصرة استراتيژيستهاى امريکاى امپرياليزم در سر زلمى خليل زاد از طريق اجنتهايى خريدة شدهٴ خويش ، اقايون حامد کرزى ، اشرف غنى احمد زى همة از يک قبيلة ، در غيابت اتحاد جماهير شوروى ميهن ما را نة صرف بة کالونى ” کافر خوب ” و نمازخانةى عرب سعودى ” مسلمان کافر ” عوض کردند بلکة باز بة قبيلة و خود محورى کة سر انجام خود در تار خام گير امدند کان شباهت زياد بة ضرب المثلى دارد کة در پيش روى ، فلانِ خر و پشت سر کورهٴ اهنگرى. ايا امريکا در مدت هفتاد سال از جاپان بدر رفت کة از عفغانستان خارج بشود يا از هاوايى در مدت يکسدو بيست و چار سال ، ازکور يايى جنوبى ، بحر احمر و مديترانة و يا در دوستى خود با پاکستان نوکر کاهشى بعمل اودة است طوريکة اقاى حامد کرزى از ديدارش با سياست مداران امريکايى در واشنگتن نقل ميکند کة انها امريکايها بوى گفتة اند شما در ارتباط سياست خارجى بايد زيادتر بجانب پاکستان بلغزيد تا هندوستان ، و همچنان پاکستانيها بة وى فرمان دادند تا او ضرور از سياست پاکستان در امور سياستهايى داخلى و خارجى عفغانستان پيروى کند، اما کرزى صاحب بدون اينکة از خود واکنشى اراية کردة باشد هر روز بة پاکستان ميرود. لذا اقاى حامد کرزى در انهنگام کة بة ميهن خويش ، مردم و خود اعادة حيثيت کردة باشد بايست استعفى ميکرد يا بة ترتيبى امريکايهايى مغرض چند بُعدى را کة همة نمايندة يا بقول کارل مارکس و لينين بازوى اجرايوى شارکهايى امريکايى هستند اخطار ميکرد کة من نوکر شما و ميهنم مستعمرهٴ شما اقايون نيست و خواهش ميکنم تا مغاير قوانين روابط بين المللى صحبت نکنيد .

  اما کرزى صاحب کة اکنون از کار سبکدوش شدة است از گزشتة کردة بسيار فعال بة نظر ميخورد طوريکة خصومت وى با وجود کشتار سرداران اتحاد شمال کة انعمل خواست امريکا ، سعودى ، انگليس ، پاکستان ، گلب الدين ، هوا خواهان گلب الدين و ديگر ميباشد تا حال فروکش نکردة است طوريکة او بسيار هراس دارد تا قدرت سياسى بدامن اتحاد شمال کة انها نظام نوکر منش را از ريشة بلکل ديگرگون خواهند کرد سقوط نکند و کشورهايى نامبردة ” Bilderberg Group ” در بالا کة در پشت پردة با اين پکتيانهايى ارثى معاملة گر ، تشريک مساعى دارند. فلاسفر يونانى ، افلاتون ، در بخش منطق کشتى رانى -Platoes Ship Analogy ميگويد: “حاکمان نادان و نا لايق ميتوانند مصيبتهايى را براى مردم و کشورها بة بار بياورند . نادان و شخص فاقد دانش ناخداى کشتى بخطر مواجة ميسازد کشتى را ، اموال تجارتى را ، کارگران و مسافرين را يکسان “.

  اقاى حامد کرزى ويکة ديگر نة شخصيت است و نة شخص مسئول ، با انهم چون عضو وزارت جيفة خور بنام قبايل ، ذلت و عار تاريخى کة غير قانونى از بيت المال معاش مجانى يا اعزازى بدست مياورد زندةگى مرفعةى دارد ، از اينجاست کة حسادت وى در ارتباط با اتحاد شمال هنوز در طغيان است چ ون مهمان نا خواندة در هر محفل براى عقدة گشايى و سرکوب جنبشهايى پيش اهنگ و مترقى کة ديگر بة قبيلة علاقمند نيستند بجز نظام دموکراتيک اخلال وارد مينمايد کة برابر بة ذوق اقاى غنى ، عرب سعودى و امريکا هم است .. چند روز پيش دولت چرخبالى را در اختيار وى گزاشت تا او پغمان کة در حدود دة کيلو متر از کابل بجانب غرب فاصلة دارد برود و موضوع طرف نگرانى دولت را با مخالفين در ميان بگزارد. اقاى کرزى اگر ميداند کة جامعة چيست و تاريخ را کى ميسازد و مسئوليت رهبر دولت از ديگاة قانون حکومت دارى در برابر ملت چيست ؟ اين اقا تا امروز از قبيلهٴ کة ” سر مى نة پة خلاصيژى ” پشتبانى ميکند ، خود وى بة ان بستگى دارد. اما است او شخص ماجرا جو کة با اخذ معاش اعزازى بة شارلتان عوض شدة است طوريکة او هنوز عقدةهايى نا شگفتة در برابر سران اتحاد شمال دارد کة حضور وى و و ارگ نشينان همة مار استين ، در کابل کة براى انها بسيار خطرناک است ؟؟؟؟؟؟ ؟ کرزى است کة براى طالبان جنايتکار و بد نام در دوبى پاى تخت قطر دفتر رسمى باز کرد کة شايد بنا بة اوضاع نا هنجار منطقة ان دفتر براى هميش بستة شود. اينها طالبان پشتون اللة اکبرى ، زير شعار اللة اکبر ، يک پديدهٴ مجازى Chronic .. کة ان از جانب محمد براى نخستين بار در جنگ بدر استعمال شد ، از کلچر يهودى اشتقاق شدة است تا حال بة شدت خود ادامة دارد کة بايد محاکمة شود و هم از ترويج نگارش اللة اکبر بروى ديوارها ، تک ةجات ، پلکارتها و ديگر در جهان ازاد جلو گرفتة شود . کليمةى -Kabar در يهودى بزرگ و فراوانى را ميگويند و در فنيقى Kabiri همچنان -Elihu اللة هو در يهود بنام خداى من گفتة شدة است .. رجوع کنيد بة ديکشنرى Abarim يهودى ، همچنان در سورةهايى پنجم و ششم ابراهيم در قران اللة را خداى يهود خواندة است ، لذا کسان کة با اين پيشنهاد من سازگار استند لطفا انگشت خود را بلند نمايند . رابرت گيتز ، وزير دفاع امريکا در کتاب خاطرات ۶١٩ صفحةيى خويش تةى نام ماموريت راجع بة حامد کرزى چنين مى نويسد: I then met privately with Karzai. I said he’d probably had enough people beating u on him and that I was there to listen. He talked about how the Russians, th Iranians, and the Pakistanis were all meddling in Afghanistan ( un doubtedly all true and that they and the Afghan Northern Alliance were all working against him. I u what was , even for him, a particularly conspiratorial frame of mind, he talked abo how ” inclusiveness ” ( meaning working with Northern Alliance) had put the countr at risk and that these guys— ” Putin’s Allies” were now killing parliamentarians an even children. ” This is not done by the Taliban or Al Qaeda but by our own ba people,” and his government needed to ” consult with the United Stateson how t handle this.” Because most of the Taliban operations were in southern Afghanistan he said, the brunt of the war was being borne by the Pashtuns, and they felt we wer targeting them. He said that to address this, we needed to work more closely wit the tribes . It was classic Karzai -overdrawn and paranoid but not necessarily wrong. ………………………………………………………

  شما خوانندةگان بزرگوار از خلال نگارش اقاى رابرت گيتز ، در ارتباط با گفتار کودکانةى کرزى درميابيد کة اين رهبر از پدر ديپلومات تا چة اندازة استبدادى و بى محتوا صحبت ميکند طوريکة وى صرف نمايندة قبيلةى پشتون است و نة از ملتهايى ديگر ، لذا سياست مداران دانشمند کشور ميتوانند از اين رهبر کة او نة از صنعت management اگهى دارد و نة از مسئوليتهايى دولت دارى کتابها بنويسند. من فکر ميکنم کة پشتونهايى سدهٴ بيست و يک سهيم در دولت ، نوکران خر خواجة ، منفور ترين قشر جامعة کة از پشتبانى امريکا ، پاکستان ، سعودى ، انگليس و ديگر برخوردار استند جز باد ريزک قوم درانى چيزى ديگر نيستند کة هر روزة از طريق دسايس و عمل زشت چون انتحار کة مسلک ايشان است شرايط زوال و نابودى خويش فراهم کردة ميروند ؟

  چرا اينها امريکايها از عفغانستان خارج نمى شوند ؟ اگر بة تاريخ دونيم هزار سال اين منطقة موشگافى کنيم در ميابيم کة در اينقدر مدت هيچ امپراتورى پيروزى کامل انجا نداشتة است بشمول تازيها کة ما از ستم اينها شتر سواران دشتى تا امروز رنج ميبريم . اما امريکايها عزم دارند تا بجهان نشان بدهند کة انها بودند اين طلسم را شکستاندند. قرار ياد دا شت -Gary Wetzel 4,25,2017 در Foxtrot Alpha کة او مى نويسد : Why it’s time For America to leave Afghanistan Behind. و در مدت شانزدة سال عمليات جنگى يک تريليون دالر بة مصرف رسيد ، يکسدو هفتاد و نة هزار انسان تلف گرديد بشمول ٢۴٠٠ نفر عساکر امريکايى کة بايد گفت ديگر بس است . امريکا نمى جنگد تا جنگ را ببرد و حالا مى جنگد تا انرا نبازد .