تبریک به کرزی- گلبدین- هیلی ارشاد

فیلم تکان دهنده ای در شبکه اجتماعی همرسانی شد که یک طالب تروریست بعد از کشتن یک فرمانده پولیس  محلی در ولسوالی درزابی ولایت جوزجان، درکمال آرامش و بدون عجله، روی جسد شخص کشته شده پترول می ریزد و او را درکام آتش رها می کند و بدین وسیله، وظیفه «افغانی» واسلامی خود را به وجه احسن به  انجام می رساند.
بنا برین، وقتی گلبدین، هیلی ارشاد و کرزی که طالب وداعش را «برادر» و «شهید» لقب می دهند و خون های ریخته شده مردم را که به هدف حفظ همین نظامی که آن ها درپناهش به عشرت مشغول اند، نادیده می گیرند؛ واقعاً سزاوار تبریکی اند.
 تاریخ فراموش نمی کند.گزارشنامه افغانستان
 ++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

خیزش خیابانی جمیعت وبحث «حکومت مؤقت»

جمیعت اسلامی و سازمان های تابعه آن، از شوک وگیجی یک هفته اخیر بیرون آمده و قصد دارد با تمام  قدرت، به رزمایش قدرت در خیابان ها آغاز کند. فیصله ها و ددیدار ها با دیگر گروه های ضد طالبان به پایان رسیده است. عبور غنی- اتمر- گلبدین ازین بحران، آسان نخواهد بود. هنوز مشخص نیست که شعار جمعیت تعدیل شده یا همچنان تاکید بر برکناری اتمر و رهبران سکتور دفاعی وامنیتی است.
راه حل فوری تقابل مردم با خونتای ارگ، شامل طالب، غنی- اتمر وحزب اسلامی، این است که گفت وگو های جاری بر سر تشکیل «حکومت مؤقت» زود تر به نتیجه برسد. تشکیل کمیسیون انتخابات بازبینی شده و برای راه  اندازی انتخابات زودهنگام آماده گی گرفته شود. درغیرآن، دور بعدی زورآزمایی بین انحصار طلبان و گروه های سیاسی مخالف، شکل یک نبرد سراسری را به خود اختیار خواهد کرد. گزارشنامه افغانستان
Advertisements