براي برداشتن موانع سمنتي از سطح شهركابل وچگونگي تامين امنيت ادارات، مسئولين امنيتي به مجلس فرا خوانده شدند

نمايندگان مجلس شورای ملی، يك بار ديگر خواستار برداشتن موانع سمنتي وكانكريتي كه ازسوي وزارت خانه ها، سفارت خانه ها و موسسات خارجي درسطح شهر کابل قرار داده شده‏اند، شدند.
اعضاي مجلس نمايندگان درنشست روزچهارشنبه تصميم گرفتن تا براي برداشتن موانع سمنتي از جاده هاي شهركابل وچگونگي تامين امنيت ادارات دولتي، موسسات وسفارت خانه ها، مسئولين امنيتي كشور را به مجلس فرا خوانند.
محمد يونس قانوني رئيس مجلس، از نمايندگان وزارت امورخارجه، داخله وامنيت ملي خواست تا فردا پنجشنبه درپارلمان كشورحاضر شده وبراي برداشتن موانع ازجاده هاي شهر كابل يك سلسله اقداماتي را روي دست گيرند.
به تعبيرتعداد از نمايندگان مجلس، سفارت خانه ها، موسسات خارجي، مقامات بلند پايه دولتي و وزارت خانه هاي كشور با گذاشتن موانع سمنتي وايجاد ديوارهاي كانكريتي دركوچه ها وجاده هاي عمومي، شهركابل را به قلعه جنگي تبدیل كرده اند.
مسئولين امنيتي كشور ايجاد ديوارهاي كانكريتي دركوچه ها وجاده هاي عمومي شهركابل را به عنوان راهی برای اتخاذ تدابيرامنيتي براي ادارات دولتي وسفارت خانه هاي خارجي عنوان می‏کنند.
با اين وجود شهروندان كابل ازاين اقدام مسئولين امنيتي كشورشكايت دارند چناچه به دليل ازدحام بيش ازحد ترافيك وعبور ومرور وسایط نقليه مسافربري وشخصي ساعت ها باعث مسدود شدن جاده ها به روي ترافيك مي شود.
دراين اواخر درميان ادارات دولتي، سفارت خانه ها، موسسات خارجي ومقامات بلندپايه حكومتي داخلي افغانستان يك نوع رقابت دربلند بردن وايجاد ديوارهاي كانكريتي وسمنتي به وجود آمده است.
آنان يكي از راه هاي تامين امنيت وصدمه نرسيدن به ادارات دولتي ازسوي مخالفين وتروريستان را ايجاد موانع سمنتي كانكريتي مي دانند وهركدام درتلاش مسدود كردن پياده روها و جاده هاي عمومي شهركابل به روي ترافيك هستند. .

Advertisements