سبکدوشی گل نبی، هیچ مشکلی را حل نمی کند

سبکدوشی قاتل جوانان کابل- گل نبی «احمدزی» و قوماندان امنیه، خواست های حداقلی است. جنبش رستاخیز باید بر تحقق خواست های اساسی خود پایبندی نشان دهد. مطمئن باشید درنظامی که به تروریست لقب «شهید» داده می شود و محابس کشور به مهمانسرای تروریزم مبدل شده، و به جای مقابله با تروریست، جوانان تحول طلب را می کشند؛ هیچ کسی مزاحم گل نبی ها نخواهد شد. گل نبی به زودی مانند امرخیل، درهیأت قهرمان ظاهر خواهد شد.
ائتلاف غنی- اتمر، با طالب وحزب اسلامی از هرامکانی برای شقه کردن و ضربه زدن جنبش تغییر استفاده می کند. از حضور درمجالس نمایشی ارگ که هدفی جز کشتن وقت و ایجاد تفرقه ندارد، کمترین هدف تعیین شده به دست نمی آید. دریک نشست رسانه ای، بر رسیدن به اهداف اساسی تاکید کنید. گزارش نامه افغا نستان

.