فردا دوشنبه دوازدهم جون ٢٠١٧ به تشبث يك عده جواتان متعهد به حقوق انساني و عدالت اجتماعي در أفغانستان بر عليه دولت بي كفايت أفغانستان كه روز بروز ظلم و بي عدالتي را زياد تَر كرده است و أفغانستان را در پرتگاه نابودي كشانده است در مقابل كأخ سفيد در واشنگتن تظاهرات مي كنند .  آنانيكه متعهد به حقوق مساوي و عدالت اجتماعي هستند و كشور شانرا دوست دارند و مخالف پاليسي هاي طالباني هستند كه هر روز ما كشته مي دهيم و چند متعصب كه درين قتل و قتال دست شان يكي است آنان را برادر خطاب مي كنند و از خود يك نظام هيتلري در زير چتر عربستان و پاكستان بر عليه مردم نجيب أفغانستان به وحود إورده اند خواهش مي كنم تا فردا درين اعتصاب شركت كنند. . نشأني:
و زمان

آدرس

LAFAYETTE PARK.

S.W. QUADRANT

روز/ساعت

MONDAY  JANE  12

 

NOON   TO FOUR  PM

 

Advertisements