!!….انتخاب باشماست
دکتر- صفوی
وقتی شما درشهر ، کوچه وپس کوچه ها ی خویش دیگر امنیت ندارید ، وقتی شمادر محل کارخویش نمیتوانید به آرامی نفس بکشید ، وقتی شما نمیتوانید درمسجد محل عبادتگاه خانه خدا به فکرآرام عبادت انسانی را بجا آورید ، وقتی شما درزیزسقف خانه وکاشانه خویش مصئونیت ندارید وخواب آرام را برشما حرام ساخته اند ، وقتی شما را دروقت جنازه دلبستگان تان نمیگزارند درامان باشید ونمارگزاران را به خون خاک میکشانند ، وقتی دشمن مرزبی عدالتی وجنایت را علیه شما دیگر نمیشناسد، وقتی این دشمن زبون ومکار بخاطر نابودی هویت وتاریخ شما کمر بسته است وبرنامه نهایت خوفناک ووسیع درزمینه درحال عملی شدن است ، وقتی شما درمقابل حاکمان مستبد وحاکمیت پوشالی قرار دارید ودرزیراین حاکمیت تا آینده های نامعلومی نفس میکشید، وقتی یک مهاجر وناقل شما را که صاحبان اصلی این سرزمین هستید نمیشناسد ( میزبان برای شما تعین وتکلیف میکند).، وقتی شما را ازتعین حق سرنوشت خویش محروم ساخته اند وآزادی بیان شمارا درحقیقت سلب نموده اند،….ووووو وبلاخره وقتی این زورگویان متعصب قبیله پرست زمین وفضای این سرزمین برای شما به جهنم تبدیل ساخته است وعملآ فاشیزم بیدادمیکند واین وضعیت ادامه خواهد داشت وپایانی هم نخواهد داشت….
بنآ باچنین حا ل واحوال ووضعیت موجود من وشما جزاین دو انتخاب ویاگزینه بیشی نداشته ونداریم :
– یا زیر این چتر توهین وتحقیر یکجا باجنایتکاران تاپای مرگ به همین منوال زندگی کرد….
– یا اینکه زمان آن فرا رسیده است که این وضعیت را ازبیخ وبن برای ابد ریشه کن ساخت ودرمقابل این دانه سرطانی کشنده با هروسیله ممکنه ایستادگی ومقاومت نمود و تاباشد برای نسل امروز .وفردای این سرزمین راه انسانی را کشودوهموار نمود
Advertisements