منابع تأیید

میکنید

که یک موشک بر خانۀ سفیر هند در

شهر کابل برخورد کرده است

اما تلفات در پی ‎

ندارد

منابع امروز

‎سه

شنبه ۱۶ جوزا

میگویند

یک موشک از سمت نامعلومی بر شهرکابل شلیک شد

و این موشک بر خانۀ سفیر هند برخورد کرده است.
منابع می‌افزایند که این موشک در میدان تینس برخورد کرده است، اما تلفاتی در نداشته است

خانۀ سفیر هند در نزدیک سفارت ایتالیا در یک منطقۀ به شدت محافظت شده، موقعیت دارد

 این درحالی ست

که

نیروهای دولتی
تدابیرسخت امنیتی را برای برگزاری نشست پروسۀ کابل روی دست گرفته‎.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

 

Advertisements