های سران و بزرگان!!!

 

! جاوید کوهستانی: هاى سران و بزرگان

هاى سران و بزرگان نام تان را نمى گيرم :

از چند سال اخير كه بگذريم طى همين دو سال بياد داريد بار ها برايتان طرح كنترول شبكه هاى دشمن را را دادم،

بياد داريد بار ها از تصاميم دشمنان داخلى و تروريست ها خدمت تان صحبت كردم ، بياد داريد از توان و ظرفيت و امكانات گفتيم ، شما نشنيديد،

اما من از اطلاع رسانى مكرر و داد خواهى براى شما و اينده تان و مردم اخر شرميدم و ديگر دست از شما شستم ، شما مغرور لند كروزر لكسيس و باديگارد ، پول بيشمار و خانواده تان شديد ، بياد داريد از وزيرستان ساختن شمال گفتم ، از خالى كردن پايگاه هاى  اجتماعى تان گفتم ، بچشم من چه گونه مى بينيد ، حال در اخر خط قرار داريد ، بياد داشته باشيد كه دشمن دست بر دار تان نيست ، در تبانى با حلقات خارجى در پى حذف تان است ، اعتماد نكنيد ، تكيه كردن به تضرع و خم شدن ها ابلهيست ، هنوز دشمن تان را نه شناخته ايد ، بار ها پشنهاد كردم و شما فقط خيره خيره نگاه كرديد ، حال دانستيد كه در كجا وضعيت قرار داريد ، اميد فرصت هاى خاكستر شده را جبران كنيد ، خودتان را عقل كل نشماريد و چالش هاى خلق شده و سازمان يافته را به فرصت هاى طلايى تبديل كنيد

Advertisements