سربازان قوای مسلح کشور

!سربازان پولیس ملی

!سربازان با شهامت این مرز و بوم

!مردم با شماست- و شما با مردم باشید

!لطفن به روی برادران تان شلیک نکنید

مردم به خاطر جنایات ارگ عدالت می خواهند. به یاد بیاورید که صد ها همسنگر شما در محاصره قرار می گرفت؛ اما تسلیم نمی شد. به امر همین جنایت پیشگان ارگی به آنها کمک نمی رسید. آنها جان های شیرین خود را از دست میدادند. آیا چنین حوادث را فراموش کرده اید؟

 فراخوان برای پیوستن نیرو های پولیس به راهپیمایان عدالتخواه

سربازان قوای مسلح کشور

!سربازان پولیس ملی

!سربازان با شهامت این مرز و بوم

!مردم با شماست- و شما با مردم باشید

!لطفن به روی برادران تان شلیک نکنید

مردم به خاطر جنایات ارگ عدالت می خواهند. به یاد بیاورید که صد ها همسنگر شما در محاصره قرار می گرفت؛ اما تسلیم نمی شد. به امر همین جنایت پیشگان ارگی به آنها کمک نمی رسید. آنها جان های شیرین خود را از دست میدادند. آیا چنین حوادث را فراموش کرده اید؟

 فراخوان برای پیوستن نیرو های پولیس به راهپیمایان عدالتخواه: