همین اکنون جمع مبارزین و عدالت خواهان زیر خیمه ی عدالت حضور دارند. و با انرژی تمام تا تحقق آرمان های شان این جا حضور خواهند داشت

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

همین اکنون مبارزین و عدالت خواهان در خیمه تغیر- عکس ها

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

خیمه های عدالت فراز شد-عکس ها

 

 

 

.
Advertisements