ملک ستیز

طرح وضعیت اضطرار

طرح ملک ستیز برای اعلام وضعیت اضطرار و ایجاد کمیته نظارتی بر آن:

جناب رییس جمهور

به‌خون کشانیدن ۵۰۰ شهروند یک کشور در قلب میهن کار استخوان‌سوزی است. به‌مثابه یک هم‌میهن و دانش‌پژوه سیاست پیش‌نهاد می‌نمایم

1-

شرایط اضطراری اعلان بدارید. شرایط اضطراری را می‌توان با حفظ مصئونیت قانون اساسی دایر کرد

-2

همهء مسوولیت‌های اداری و توسعه‌یی را به دوش رییس اجرایی بگذارید

3-

ستاد اضطراری را در ارگ برپا کنید تا تمام امورات استخباراتی، امنیتی و دفاعی به صورت اوپراتیفی، تحت امر خود شما به صورت آماده‌باش فعالیت نماید.

4-

از ناتو بطلبید تا ستاد موازی اضطراری را با شما دایر کند و روزانه سه‌بار با شما عملیات‌ها را هم‌آهنگ سازد.

5-

کابینهء نظامی و امور سیاست خارجی را هم‌راه با دست‌گاه‌های استراتژیک شامل ستاد اضطرار نمایید.

6-

به تمام نیروهای استخباراتی، امنیتی و دفاعی وظیفه دهید تا نظر به حکم قانون اساسی و ستاد اضطرار دشمنان میهن را بدون دست‌گیری قلع و قم سازند.

7-

کمیتهء اضطراری رسانه‌یی شکل دهید تا مردم را از جریان فعالیت‌های کمیته اضطرار تحت رهبری شما و کابینه تحت رهبری دکتر عبدالله مطلع سازند.

8-

سه درجه اضطرار را تعیین کنید. ۱. درجه سرخ وخیم‌ترین وضعیت، ۲. نارنجی بحران قابل کنترول و ۳. بحران نسبی. با کتنرول ‌درآمدن وضعیت و ثبات، درجه‌های اضطرار را مدیریت و سازگار سازید.

9-

هرگونه برخورد مسالمت‌آمیز در برابر دشمن را جرم بپندارید و خیانت ملی محاسبه کرده و مرتکبین را سزا دهید.

10-

این صلاحیت‌های ۹ گانه را قانون اساسی به شما سپرده است. اگر از آن در این مقطع خطیر تاریخی استفاده نمی‌برید، خود به خیانت ملی محکوم هستید.

مطمین هستم که شهروندان کشور عزیز ما هدف و ضرورت مبرم این طرح را درک کرده با نیروهای امنیتی، استخباراتی و دفاعی خویش هم‌کاری می‌نمایند.

مطمین هستم که جامعهء جهانی نیز نیاز اعلان حالت اضطرار را درک کرده با شما هم‌ کاری می‌نمایند.

با درود ها
ملک ستیز

مطلب مرتبط:

سخن‌رانی رییس جمهور پیرامون حادثه اخیر در شهر کابل را شنیدم. این سخن‌رانی به هفت دلیل انتظار مرا بر‌آورده نساخت:

۱.

رییس جمهور نگفت که حمله توسط کی و از چه راه‌های سازمان‌دهی شده بود.
۲.

او نگفت که به قربانیان این حادثه چه حمایتی ارایه می‌دهد. او از خداوند به بازمانده‌گان «صبرجمیل» استدعا کرد.
۳.

رییس جمهور نگفت که برای تلافی از این حمله چه کاری انجام می‌دهد.
۴.

رییس جمهور حرفی از طرح استراتژی جدید برای حفاظت شهروندان کابل نزد.
۵.

او کسی از مامورین‌ امنیتی‌اش‌را برکنار و مجازات نکرد.
۶.

او در این روز دشوار از چیزی به‌نام دست‌آورد نام برد که هیچ تاثیری بر روند امنیتی نداشته است. برگشت حکمت‌یار
۷.

او خون‌سرد و آرام صحبت کرد و هیچ قاطعیتی در کلام‌اش دیده نمی‌شد

Advertisements