آیا غیرت افغانی ازغیرت این پسر کوچک بیشتر است؟ ویدیو

این پسر کوچک در برابر سگ ها، از خود و خواهر خود چنین جانانه دفاع کرد

Advertisements