شهروندان گرامی کابل
خسته از مرگـــــ به سوی ارگــــــــــــــ
ارگ را از قید فاشیست ها، خاینین و مزدوران آزاد کنید.

 

Advertisements