میمنه: انتقاد شدید هواداران دوستم از حکومت تک قومی اشرف غنی و تجدید پیمان با دوستم و فرزندان وی
ویدئو

Advertisements