صد ها افغان مقیم امریکا در کنار کاخ سفید و بانک انکشاف اسیایی در واشنگتن گرد آمده خواستار برقراری ثبات در افغانستان شدند.

این تظاهر کننده گان حکومت وحدت ملی را به کند کاری و فساد متهم کرده از امریکا خواستند که برای مردم افغانستان پاسخ دهد.

رحیمه، یکی از افغان های مقیم امریکا میگوید: “فقر، بیکاری، جنگ با گذشت هر روز زیاد می شود دلیل اش چیست باید به ما بگوید”.

این تظاهر کننده گان از امریکا می خواهند که بالای حکومت وحدت ملی فشار وارد کنند تا اصلاحات لازم را در نظام ایجاد کند.

سیما، یکی دیگر از افغان های مقیم امریکا میگوید: “ما مالیات میدهیم و انتظار ما این است که این پول ها در افغانستان به شکل متوازن مصرف شود و ثبات برقرار گردد”.

این تظاهرات در حالی در واشنگتن راه اندازی می شود که شهروندان افغان در داخل کشور نیز از گسترش نا امنی، فقر و بیکاری نگران اند و حکومت را به شعار های میان تهی متم می کنند.

گزارشگر نذیره کریمی

+++++++++++++++++++++++++++++++

گزارش  تصویری ازتظاهرات عدالتخواهان امريكا – واشنگتن دي سي ٢٢ مي ٢٠١٧
جلو دفتر بانك انكشافات آسيايي در

واشنگتن دي سي و كأخ سفيد