ناامنی‌ها در شهر کابل افزایش یافته است

شهر کابل اين روزها شاهد بد امني هاي فراواني مي باشد که بسياري از اين رويداد ها رسانه يي نمي شوند. رخداد دارالامان که در آن يک خانم آلماني با محافظش کشته شد و يک تن ديگر از آنان اختطاف گرديد، بسيار مهم است و بايد به آن با دقت توجه کرد.

دزدي و رهزني در موتر ها و کوچه هاي شهر بيداد مي کند و شبانه ها کسي جسارت نمي کند حتا براي اجراي امور مهم زنده گي خويش به بيرون از خانه پا نهاد؛ زيرا هرلحظه ممکن است از سوي دزدان و رهزنان مورد حمله قرار بگيرد و جيب هايش غارت گردد.

اين رويداد ها حتا در نزديک ترين نقاط مرکزي شهر چون قلعه فتح الله و کمي دور تر از آن در خيرخانه و جا هاي ديگر همه روزه و همه شبه‌ها اتفاق مي افتد.

وقوع اينگونه واقعات نشانة آن است که اوضاع امنيتي در پايتخت کشور بدتر شده است و علامت آن است که مسؤولان امنيتي توجه به اين مسأله ندارند و به وظايف شان رسيده گي نمي کنند.

شايد اين نهاد هاي امنيتي در داخل پايتخت برنامه مدوني ندارند و امنيت اين شهر فقط بربنياد توکل به خداوند تأمين است و دزدان و رهزنان و مجرمين آزاد اند که هر چه مي‌خواهند بکنند.

در بخش هايي از شهر افراد مسلح غير مسؤول با شکل و شمايلي ترسناک ديده مي شوند و اين کار گوياي اين حقيقت است که بي بندوباري ها در شهر روبه فزوني نهاده است و ايجاب مي کند تا به امور امنيتي پايتخت بايد از منظر جديدي نگاه کرد و راهکار هاي جديدي نيز در پيش گرفت.

توجه در دروازه هاي ورودي شهر، خلع سلاح افراد غير مسؤول، جلوگيري از گشت و گذار افراد مسلح که در تشکل هاي امنيتي افراد بلند رتبه وجود دارند در لباس هاي غير رسمي، توجه به ساختار نظم عامه در شهر، ايجاد زون هاي شهري براي ايجاد زمينه هاي کاري براي کسبه کاران و تنظيم آن، مجازات مجرمين و تطبيق حاکميت قانون، توجه به تعليم و تربيه و آموزش پوليس ملي، برچيدن بساط موتر هاي شيشه سياه که به وسيلة آن افراد و اشخاص دست به هر نوع جرم و جنايت مي ز نند، توجه به وضعيت گارنيزيون شهري که نقش آن در تأمين امنيت و نظم در شهر کابل محسوس نيست و ده ها عامل ديگر، قدمه هايي اند که توجه و عدم توجه به آن ها مي توانند در بهبودي و بد تر شدن اوضاع شهر کابل نقش داشته باشند.

ما اميدواريم که مسؤولان نهادهاي امنيتي شهر کابل يک بار ديگر برنامه هاي شان را از سر مرور کنند و راه هايي را در پيش گيرند که مي تواند در اعاده امنيت شهر کابل که پايتخت کشور است، سودمند و اثر گذار باشد.

سهل انگاري نهاد هاي امنيتي در امر تأمين نظم و امنيت شهر کابل، سبب مي شود زنده گي شهروندان کشور به مخاطره افتيده و شهر را به ميدان وحشت و کشتار و آدم ربايي و ديگر جرم و جنايات مبدل کند.

مردم توقع دارند که مسؤولين امنيتي کشور بايد مسؤوليت شناس گردند و نگذارند که مجرمين و جنايت کاران شب و روز مردم را به لحظات پر از ترس و رعب مبدل کنند

آرمان ملی.

Advertisements