جنرال دوستم براساس یک معامله کابل را ترک کرد
در حالی که همه میدانیم جنرال دوستم در محاصره خانه گی بسر می برد. در پرتو شهود و اسناد موجه، رایزنی ها با کشور ترکیه بابت تبعید جنرال دوستم و بستن پرونده محمد ایشچی صورت گرفته بود که سرانجام به نتیجهٔ مطلوب رسید

نگرش های ناظران مقایسه ای میان سرنوشت یاسرعرفات با جنرال دوستم

به یادم آمد وقتی یاسرعرفات در واپسین دم حیات سیاسی اش در محاصره سربازان اسراییلی قرار داشت و چندین محافظش نیز کشته شده بود، آریل شارون دستور از بین بردن عرفات را صادر نمود؛ مگر بعد از دریافت هشدار های پی هم مبنی بر پی آمد های ناگوار این رویداد، در پی یک معامله پنهان میان اسرائیل و غربی ها، ابتدا عرفات به بهانه تداوی از مخفی گاه محاصره شده اش توسط چرخبال های فرانسوی کشیده شد و سپس عازم شهر “کلمر” کشور فرانسه گردید؛ مشروط بر این که دوباره به سوی فلسطین بر نگردد. همان بود که چندی بعد خبر مرگ یاسر عرفات از سوی رسانه ها  پخش شد و آب از آب تکان نخورد.

حال وضعیت جنرال دوستم نه چندان متفاوت است.

در حالی که همه میدانیم  جنرال دوستم در محاصره خانه گی بسر می برد. در پرتو شهود و اسناد موجه،  رایزنی ها با کشور ترکیه بابت تبعید جنرال دوستم و بستن پرونده محمد ایشچی صورت گرفته بود که سرانجام به نتیجهٔ مطلوب رسید.

از سوی دولت ترکیه نیز به این نتیجه رسیده است که تاریخ مصرف جنرال دوستم به پایان رسیده است.

نوت: منظوربنده مقایسه کارنامه سیاسی این دو فرد نیست. منظور مقایسه همخوانی وضعیتی ست که دامن گیر هردو شد.

فرستنده: مسعود «آریا»

خبرگزاری رشد