وحــدت و همســنگری اشــرار و کفــار در زیر چــتر پشــتونوالــی

جنــگ و کشــتار اشــرار و کفــار یا اســلام و کمــونیــزم در حقیقــت قصــه لحــاف مــلانصــرالــدین بود

توجــه دوســتان را به دیالــوگ مــیان گلبــیدین راکــتیار و یار قــدیمــش شــهنواز تنــی درین باب جــلب میکــنم :

:شــهنواز تنــی
حکمتیار صاحب خدمت عرض سلام و احترام میکنم.

گلبــیدین راکــتیار :
السلام علیکم و رحمت الله و برکات برادر تنی صاحب.

:شــهنواز تنــی
نمیدانم بعد از چند سال سعادت زیارت برادر گرانقدر نصیبم شده ؟

گلبــیدین راکــتیار:
تنی صاحب گمان کنم حدود سه دهه از آخرین دیدار مان میگذرد ، شاید مشیت و خواست خداوند متعال درین بوده که امروز باز همدیگر را در آغوش بگیریم ، نمیدانم خودت به قضا و قدر و مشیت الهی عقیده مند هستی یا مانند قدیم همه این چیز ها را قبول نداری ؟

:شــهنواز تنــی
حکمتیار صاحب مهم اینست که ما هر دو به پشتونوالی باور داریم باقی مسائل چندان در خور اهمیت نیستند.

گلبــیدین راکــتیار :
بکلی درست گفتی ، من با این نظرتان صد در صد موافقم .

:شــهنواز تنــی
حکمتیار صاحب ما این را باید منحیث یک واقعیت اجتماعی بپذیریم که عصر ایدیولوژی ها گذشت ، کمونیزم شکست خورد و اسلام در حال شکست خوردن است و
درد افغانستان را فقط پشتونوالی می تواند مداوا کند.

گلبــیدین راکــتیار :
باز هم با نظر تان صد در صد موافقم.
دوای درد افغانستان فقط پشتونوالی و یک دولت مقتدر مرکزی مانند امارت امیر عبدالرحمن خان است ، یک حکومت مقتدر مرکزی که وحدت ملی به معنی واقعی کلمه در آن پیاده گردد نه اینکه ملیت های مختلف چون شلغم ، کچالو و زردک را در یک دیگ انداخته و از وحدت ملی سخن گفت.

:شــهنواز تنــی
کاملا با فرموده هایتان موافقم واقعا که دولت وحدت ملی کنونی همینطور است.

گلبــیدین راکــتیار :
از وحدت ملی واقعی زمان می توان سخن گفت که در کشور یک زبان ، یک قوم ، یک مذهب و یک امیر وجود داشته باشد.

:شــهنواز تنــی
حکمتیار صاحب یک زبان ، یک مذهب و یک امیر را می توانم برای افغانستان تصور کنم اما عملی کردن یک قوم را کمی مشکل می پندارم خصوصا که هزاره ها ، اوزبک ها و ترکمن ها از نعمت ریش انبوه محرومند.

گلبــیدین راکــتیار :
بدون شک که عملی ساختن وحدت ملی بدون قبول قربانی ممکن نیست و ما پشتون ها مجبوریم که برای عملی کردن این وجیبه ملی باز هم مانند همیش قربانی داده و مقداری از ریش و پشم خود را به هموطنان هزاره ، اوزبک ها و ترکمن خود بدهیم.

:شــهنواز تنــی
بسیار نظر عالی حکمتیار صاحب.
من هم حاضرم که مقداری از بروت های خلقی ام را قربانی کنم.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand