نوابی

Curriculum يعنى چة همة کورسهايى تطبُع و پژوهش کة پيشکش ميشود از سوى نهادهاى اموزش و پرورش . ٢.. کورس مطالعةى ويژة ، عموما در زمينةى خاصى . ” مفهوم Curriculum و اهميت انکشاف کاريکولوم از نگارش داکتر – Mary Alvior فبرورى ٢٠١۵کاريکولوم ” قلب ” اموختن هر سازمان است بة اين معنى کة ، مکاتب يا دانشگاها با ارزش کة در معارف رسمى دارند بدون کاريکولوم وجود داشتة نميباشند. بموجب رونما گرديدن ديگرگونى در جامعةى ما کاريکولوم بة يک پراسيز ديناميک تبارز نمودة است . ”

  تيورى کاريکولوم : ما در اين نگارش از ارزش تيورى ک اريکولوم بحث ميکنيم ، و در نخست از تاريخ بسيارکوتةى تيورى کاريکولوم ، راجع بة دو کشورها کة کمتر اگهى دارم در انها ) By M.Young ( تيورى کاريکولم يک دسپلين اکادميک است کة وقف شدة تا امتحان بکند و شکل بدهد کاريکولاى اموزشى و تربيتى را. انجا هستند بسيار تعبيرات در بخش تيورى کاريکولوم ، چنان منحصر عينا نيروهايى پراسيز اموزش يک کودک در کلاس کة در اين راة طولانى همة عمر وى را در بر ميگرد. تيورى کاريکولوم ميتواند باشد معبر يا گزرگاة اموزشى و پرورشى ، فلاسفى ، روانى و دسپلينهايى اجتماعى . -James Macdonald اظهار ميکند ” اين يک دلچسپى مرکزى صاحب نظران است تا شناسايى کنند واحد اساسى کاري کولوم را کة اعمار کرد سيستم هايى داراى محتوا را . کة انها باشند فيصلةهايى عقلانى ، پراسيز کارى يا عمل ، نمونةهايى زبان ، يا واحد نيرومند ديگر کة سازش بسر مردم اهل نظر ندارند “. ﴿١ ﴾ تيورى کاريکولوم اساسا ” علاقمند با ارزشهاست . ﴿٢﴾ تاريخ تحليلات کاريکولوم طرق بازديدها يا بازنگرشهايى پراسيز تعليمى کاريکولوم و پاليسى فيصلةها ، ونظرية پردازى راجع بة ايندةى کاريکولا. ﴿٣﴾ -Pinar تعريف ميکند ساحةى عصرى کاريکولوم را عينا ” تلاشى تا دانست کاريکولوم را سيمبوليک يعنى علامت شناخت نمايندةگى . ﴿۴﴾ ذکر کليمةى کاريکولوم نخستين بار در سال ١۵٨٢ در دانشگاة ريکارد ميشود و بکمال ميرسد در دانشگاة – Leiden Holand در طول زندةگى شائستگى ها -competencies همچنان عادات اجتماعى و مهارتها ، مانند تحمل پزيرى و رعايت احترام اموختة ميشوند . يک کاريکولوم سازندة امادة ميدارد استاذان ، شاگردان ، کارمندان ، و مردم جامعة را با طرح پيمايش پزيرى و ساختمان براى تسليم دادن کيفيتى . انکشاف کاريکولوم تعريف شدة طوريکة طرح گرديدة ، متضمن مقصودى ، مترقى ، و پراسيز سيستيماتيک تا بالترتيب ايجاد کرد پيشرفتهايى مثبت را در سيستيم اموزش و پرورش . هر گاهيکة انجا در گِرد و بر جهان ، تحولات صورت ميگيرد يا انکشافى رونما ميگردد ، کاريکولاى مکتبها متاثر ميشون د. انجا نياز ميرود انها را تجديد کرد تا بالترتيب ضرورت هايى جوامع را پاسخ داد . در علم اقتصاد امروز ، انکشاف کاريکولوم نقش حياتى را بازى ميکند در تقويت اقتصادى يک کشور. ان همچنان امادة ميدارد پاسخها را يا دور کردن بندشها را در بخش شرايط فشار جهانى و مشکلات .کة عبارت اند از محيط زيست ، سياستها ، اقتصاد اجتماعى ، و ديگر قضاياى فقر، تغير اقليمى و تاب اورندةى انکشاف . ضرور انجا باشد يک سلسلة پراسيز انکشافى تا انکشاف داد يک جامعة را. در مرحلةى نخست ، بويژة کاريکولوم مکتب در تحصيلات بلند حتما انکشاف نمايد تا حفظ کند هويت يک کشور يا ملتى را ، تضمين کند رشد اقتصادى و ثبات انرا . سپس ، رئيس جمهور ي ک کشور بدون چون و چرا براى مردم خويش بصيرت روشن داشتة باشد و همچنان برايى کشورش . پروگرامهايى کاريکولر براى اموزش و پرورش عالى ميتواند بافت بخورند از چنان راهى کة بتوانند بلند ببرند صنعت توريزم را چرا کة تکنالوجى بة پيش شرايط جهان گردى را امروز بمراتب سرعت بخشيدة است واز درامد ان کة رشد اقتصادى کشورها بالا بردة مى شود ، لذا ايجاب نيازمندى ميکند تا در کاريکولوم مکتبها از اهميت اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى ، هنرى ، توريزم و ديگر زيادتر تاکيد بعمل ايد. باورمند بايد بود کة از رهگزر انکشاف کاريکولوم ميتوان حيات اقتصادى مردم را بهبود بخشيد و بالترتيب کة انرا ان کشاف داد ، شخص ماهير يا متخصصين دست بة دست شوند با قانون دانها ) سناتورها، و کانگريس مينها( کارمندان رسمى محلى ، عبارت از نائب الحکومةها ، حاکمان محلى ، روسايى شهردارى ، سوداگران کشور و صنايع ؛ و خزانة داران بر قرار کنند دستورات و پاليسى ها را براى اصلاحات معارف .

  در سدةى نُزدة دولتهايى قاجار ، ترک عثمانى و عفغانستان متاثر از انقلاب اکتوبر ١٩١٧ با زير پا کردن اسلام افسانة ، يک پديدةى خنثى ، ساخت عقيمى ، کاريکولوم مکاتب را مترقى يعنى سيکولار ساختند و در ايران در عهد رضا شاة بزرگ چادر از سر خانمها بشکل قهر اميزش برداشتة شد کة هزاران کشتة از مخالفين انجا بجا گزاشت . چونکة کاريکولوم يک نهاد يا موسسةى جهانشمول است بة ارتباط -Evolution نة تنها حکم بة تکامل بيالوژيکى ميکند بلکة ايدولوژيکى هم بخصوص عناصر ايدولوجيکى مانند مذهب کة جلو انکشافات حيات اجتماعى را ميگيرند. در کشور عفغانستان در گزشتة کاريکولوم مکاتب با سيستم سيکولار ميچليد ولى هنگامى کة انکشور در اشغال امريکايها درامد با پا در ميانى شيخهايى شرق ميانة ، امريکايها هم طرف ملاها را گرفتند و انکشور را اسلامى نام کردند .. کلانترين خيانت کة اگر در مدت يکنيم هزار سال در تاريخ فرهنگى ما پيشينگى داشتة بودة باشد . ازمايشات عينى نشان ميدهدکة مذهب فاقد نيروى سازندگى ، چشم کة زيبايى را بنگرد ، زبان مزة را ، و گوش موسيقى را … جز توليد خشو نت، ويرانگرى ، قتل ، پخش جهالت ، فحش و دشنام دادن و ديگر بديها در درازناى تاريخ ؟ پس امريکايهاى لافوک چسان روا داشتند تا کاريکولوم مذهبى را کة ان ديگر از چلش ماندة است بسر کودکان ما در مکاتب شرعى و جبرى شود و امريکايهاى دغل بايد بدانند کة کودکان ما چنين روش استبداد مذهبى از فرمايش شما کة معارف کشور را دوسد سال بة عقب انداخت هرگز عفوة نخواهندکرد. کاريکولم مذهبى ؟ کة شائيستگى ، بردبارى و احترام در ان غيبت دارد و اخلاق کة از ان هم ميگريزد .

  کاريکولوم معنى مختلف دارد : کاريکولوم يک شى سيستماتيک است و بستة يا درجن شائيستگى ها ) مثلا” عِلم ، مهارت و عادات کة پشتى با نى ميشوند از ارزش انها ( کة شاگردان بايد کسب کنند انها را از مجراى ازمايشتهايى اموزشى سازمان يافتة در هر دو نمايشات رسمى و غير رسمى . کاريکولوم خوب ، نقش برجستة بازى ميکند در پيشرفت تدريجى اموزش شائيسگى ها همچنان عادات اجتماعى و مهارتها ، براى مثال بردبارى يا تحمل پزيرى و احترام ، ادارةى سازندة و مثبت از اختلاف ، تنظيم کردن زد و خورد صلح اميز ، جلو بردن و قدر کردن حقوق انسانها ، مساوات جنسيت ، برابرى و همة شمول . در عين زمان ، کاريکولوم حصة ميگيرد در انکشاف انديشةى مهارتها و کسب دانش مربوط دانشجو کة نيازمند است تا انرا بکار ببرد در پژوهشهايى زندگى روزمرةى خويش در ايندة . چندى پيش از طريق ساي ت خانم با درايت و با فراست شهيدة شهيد ، کة افق ديدگاة وى بضد خرافة پسندى در ميان خانمهايى عفغانستان در خارج کشور بى نظير است ، گفتار يک نيمچة ملاى ژَکارة ، خطر ايمان دد زادهٴ نمک حرام ، استاد فحش ، بنام سادات را ديدم و شنيدم کة وى بدون با در ديدة گرفتن سلسلةى مراتب ، خارج اجنداى شائستگيهايى کاريکولوم از غيض و شدت احساسات ، موئيد جهالت بهمة مردم روى زمين چة خلق و چة پرچم ، شعلةى جاويد ، رافضى ، صيغة رَوى ، روشنفکران همة ، و حتا اروپايها را بنام ميمون از درون مزگت خانة چنان ژاژة گفت کة من هاج و واج ماندة بودم .

  بعد از اين از صحبت اين ديو مردم رَم کنم …. غول چندى در بياب ان پرورم ادم کنم ..)بيدل ( اين ژَگور ، نامرديکة DNA وى همة از فحش و دشنام لبريز است بة مردان چون کارل مارکس ، لينين ، ستالين کة انها تاريخ را ساختند بتاخت ، غولى کة او نة از -Evolution يعنى تحول با گزشت زمان اگهى دارد يا از -Social Revoluton کة ان همة ساختمان اجتماعى را ديگرگون ميکند يا اگر اين کمپوتخور محمد ، توانايى ساختن يک عبارت با مفهوم را داشتة باشد… اگر شما مليونها کتاب سفيد اين بيابانى را کة ان ائين يهودى است در يک کفةى تَلة بگزاريد و يک عبارت فلسفى کارل مارکس را در کفةى ديگر ان ، مشاهدة کنيد کة کفةى طرف کارل مارکس هنوز وزمينى ميکند ؟

  Marx has taught that Communism is fatally predistine to come about ; this produces a state of mind not unlike that of the early successors of Mohommet .

  مارکس گفتة است کة حکم کُشُندةى کمونيزم امدنى است ؛ اين خلق ميکند فضاى تفکر و انديشة را نة مثل جا نشينان پيشين محمت .

  ” Life is determined by conciousness, but consciousness by life”. ( Karl Marx) — 2 زندةگى با بيدارى برقرار نمى شود ، ليکن بيدارى با زندگى … ميگويد کارل مارکس ايا سادات مى فهمد کة مارکس در بالا چة ميگويد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  اکنون کة من هشتاو دو سال دارم ، اگر در زندةگى خويش اين نوع رزيل کة وى نة ادم است و نة انسان ، بلکة غول بى طبيعت جگر خور ديدة دريدةى دون نسب را ديدة باشم . اين سياة مغز بد دهن از فرهنگ محمت ، پروردةى تفکر کتابهايى بدون کاريکولوم اسلامى ساخت و بافت دانشگاى نيبراسکا اوهاما ، از حز شيتان يعنى مدرسةهايى ديوبندى غير رسمى جاى پروپاگند طلسم جهان کپيتالزم کة ويرا هنوز وحشت زدة ساختة است بة يقين کة سادات نيمچة ملا باقى ماندة است . از سخاوت دستگاهايى جاسوسى جهان غرب بة ارتباط تبليغات زهراگين مذهبى بسود جهان غرب و زيان مسلمانان جهان ، سادات را فرصت طلايى ميسر امد تا وى با جرئت و بانگ رسا بسر کمونيزم و کمونست بتازد و همة را بة اسم روشن فکر دشنام بدهد اما جاى نهايت تعجب است کة ملا سادات مردم حاضر در نماز خانة را ديوس بخواند کة خانمهايتان بر شما حرام استند و شما همة ذناکار هستيد ! عجبا کة از ميان اين همة حاضرين در مزگت کة ايشان بة بتها ميمانند يک نفر با فضيلت ، اهل خرد از جا نجنبيد تا ايزار اين فحش زادةى نادر ، کنجارةى محمد خور ، ام يمن را از تنش بدر ميکرد؟ سکات ليند يارد و سى اى ئى بودند کة اينها ملاهايى در بدر دشتى را تطميع کردند تا از طريق انها جوانان مسلمان بى خبر را کة انها در دوران جنگ عفغانستان بدنيا امدة استند براى توسعةى جغرافياى سياسى و امنيت ملى خودها در شرق ميانة بضد زمام داران انکشورها بجنگانند. تبصرة …. جهان سرماية دارى در سر امريکا و مذهبى در راس عرب سعودى هر دو ، از بانگ ازاديخواهى کة دستگاة انترنيت يکجا با شبکة هايى اجتماعى انحرکت را نيرو مى بخشند نگرانى دارند کة کشور عفغانستان روى حساسيتهايى منطقة کة پاکستان دانةى عاج اينها جهان خواران را در جنوب شرق اسيا مدد ميرساند عنصر کش ندة در راة نهضت و جنبشهايى مترقى و بة پيش در عفغانستان محسوب ميشود. خوشحالم انجا در کشور عفغانستان جوانان با حس و احساس چة پسر و چة دختر بة اين منافقت سياسى غرب و عرب پى بردة پرچمهايى ازاديخواهى را در هر کجا بلند کردة اند کة نمايندةگى از يک جامعةى سيکولار ميکند کة همبستگى و هم اهنگى ايشان از ساختن يک نظام ملى ، ما را مژدة ميدهند کة در انصورت نقاضتهايى ذات البينى از جوانب مختلف کة همة ايدولجيک استند با گزشت زمان همة انجا فروکش خواهند کرد و در اين خانة تکانى از همة اولتر ملا بچة سادات و هم مانند ايشان کة جامعةى انسانى يعنى سيکلاريزم را بة پايةى روايات احمد و محمود بة مضحکة ميگيرند پرپر خواهند شد. هاى ارجمندان ، جوان ان پيش اهنگ کشور چة زن و چة مرد پيش از اينکة فرصت از دست برود امادگى براى يک انقلاب اجتماعى داشتة باشيد . انقلاب از زير بة بالا… بعبارت دانشمند -Alexander Berman ” انقلاب اجتماعى دوبارة سازمان دادن صنايع ، حيات اقتصادى يک کشور هچنان پيامد ساختمان تمام جامعة ميباشد”. ﴿١﴾

  -Theda Skocpol در مضمون خويش ” فرانس ، روسية و چين : از تحليل ساختمان انقلاب اجتماعى ” ميگويد کة انقلاب اجتماعى ” يک ترکيب تحول تمام ساختمانى و تغيرات ناگهانى همة طبقة ميباشد”. ﴿٣﴾ ولادى مير لينين ميفرمايد کة انقلابات استند جشنهايى مردم ستم کشيدة ﴿ اوشان کة عمل ميکنند﴾ بوجهى يا صورت خداوندان نظم نوين “. ﴿۵﴾

Advertisements