مناظره‌ی کابل: در این برنامه در مورد آینده سیاست قومی در افغانستان بحث می کند.
مهمانان این برنامه:
سلیمان لایق: اکادیمیسن اکادمی علوم افغانستان
بسم الله توردیقول میمنگی: استاد دانشگاه
داکتر داود مرادیان: رییس انستیتوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان
علی امیری: پژوهشگر و استاد دانشگاه
گرداننده: عبدالله آزاده خنجانی