عارف عرفان

خطرناکترین مردان جهان؛؛
                                  روزنامه« ایندیپندنت» در شماره مورخ ۱۲ می تحت عنوان “ملاقات دونالد ترامپ ومحمد بن سلمان شهزاده ووزیر دفاع عربستان سعودی به حیث خطرناکترین مردان جهان”  محتویات بازدید دونالد ترامپ را که در هفتهٔ آینده از عربستان سعودی صورت میگیردمورد تحلیل قرار داده است .
 پاتریک کاکبرن نویسنده این مقاله بطرز بیسابقه از اسرار جنایت خانوادهٔ آل سعوددر راستای حمایت انکشور از تروریسم وجنایت جنگی آن پرده برداشته اظهار میدارد :”دونالد ترامپ قبلا حمایت بزرگ آمریکا را از جنگ عربستان در یمن اعلام داشته است امانایب ولیعهد عربستان سعودی تلاش مینماید تابه درجهٔ نخست ،حمایت ایالات متحده آمریکا را در رویاروی با ایران بدست اورد.”
روزنامه مزبور در خصوص سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی نظریه پردازی نموده مینگارد:”
 بسیاری از مردم، دونالد ترامپ را خطرناکترین مردجهان در سیاره زمین میشناسند ،اما هفته آینده او در یک سفر سه روزه به عربستان سعودی مردی را ملاقات خواهد نمود که یقینآدومین منبع بی ثباتی را ایجاد نموده  است.
این مرد محمد بن سلمان نایب ولیعهد عربستان سعودی است که به اثرکهولت و ناتوانی پدر ۸۱ ساله اش فرمانروای بلفعل عربستان سعودی گردیده است.
   البته مردی که طی دونیم سال زمامداری اش بخاطر ناکاررایی، تحمل ضربات، تجاوزات وقضاوتهای ضعیف، از شهرت بدی برخوردار میباشد.”
نویسندهٔ مقاله چشم انداز سیاست خارجی شهزادهٔ سعودی را مورد کنکاش قرار داده خاطرنشان میدارد :”او در تشدید گستره نقش سعودی در سوریه باعث تسریع مداخلهٔ نظامی روسیه در سوریه وباعث برپایی جنگ با«یمن» گردید که در نتیجهٔ آن هفده ملیون انسان را در پرتگاه قحطی قرار داده است.ترکیب شکستهای او با نادانی وبی پروای مرد یی چون ترامپ که به همان اندازه بازتاب اعمال خویش را در نظر نمی گیرد،معجونی انفجار آمیزی راشکل داده است که اوضاع شکننده بخشی اعظم از مناطق جهان را مورد تهدید قرار داده است‌.
شهزاده محمد در حالی که سکاندار وزارت دفاع میباشد از تبار مردانی نیست تااز شکستهای خویش درس عبرت فراگرفته ویا لااقل به کارکردش که سبب آن اشتباهات شده باشد توجه داشته باشد .”
 پاتریک کاکبرن در خصوص نگاه جهانیان به رفتار آتش افروزانه شهزاده سعودی مینگارد:”در ظرف کمتراز یکسال، زمانی که پدرش در جنوری ۲۰۱۵بر سریر شاهی جلوس کرد،سازمان استخبارات آلمان « BND»هوشدارداد که عربستان سعودی سیاست خارجی تهاجمی و مداخله جویانه را اتخاذنموده است،که در گزینش چنین سیاست ساده لوحانه که‌سرنوشت کشور را به قمار بسته است،میتوان چهرهٔ شهزاده سعودی را  به تصویر کشید.
نویسنده پیشبینی استخبارات آلمان را در خصوص سیاست خارجی سعودی صحه گذاشته ادامه میدهد:” نایب ولیعهد سعودی نه تنها یک قمارباز سیاسی است بل با همه بی پروایی در اوضاع مخاطره آمیز ،عصای خویش رابلند نموده وآنرا به اهتزاز میکشد‌.چنانچه او هنگام مصاحبه اخیر خویش که‌ توسط تلویزیون های العربیه وسعودی انتشار یافت ،دولت ایران را به مداخله نظامی تهدید نموده اظهار داشت “ما منتظر نخواهیم بود تا دامنهٔ نبرد در خاک عربستان سعودی کشانیده شود،بل ما اقداماتی را اتخاذ خواهیم نمود تا این جنگ را در خاک ایران انجام دهیم.”
به قول نویسنده ،محمد بن سلمان در اظهارات تند و فرقه گرانهٔ مذهبی خویش ادعا نمود که رهبران شیعهٔ ایران پلان گذاری نموده اند تا مکه را فتح نموده و قوانین شرع شیعه را بالای ۱/۶ بلیون مسلمانان جهان پیاده سازند.
شهزاده معتقد است که دیدگاه اش مبتنی بر چنین ایده استوار است که «امام مهدی » بر میخیزد، لذا رهبران ایران میخواهند تا شرایط محیطی یی را برای ظهور او بارور ساخته تا بتواند ازینطریق، تمامی جهان اسلام را کنترول نمایند.”
برروایت نویسنده انتقاد شدید شهزاده ،مستدام علیه شیعه ها و ایران است و احتمال دارد تاچنین رویکرد، ترس و وحشت را در میان تشیع در عراق ،لبنان،پاکستان،وداخل خود عربستان سعودی که شیعه ها ده درصد جمیعت آنکشور را تشکیل نموده برانگیزد.
نویسنده مقاله مینگارد که محمد شهزاده سعودی، احساسات ملی ومذهبی را به حیث شلاق خویش درآورده تا بتوانددر حریم خانوادهٔ آل سعود ورقبای موجود، پایگاه خویش را استحکام بخشد. ازینرو موصوف ، اهداف بلند پروازانه را برای تطبیق سناریوی خویش اتخاذ نموده است ،که هیچ بخشی از سرمایه گذاری های خارجی اش تاکنون اهداف او رامحقق نساخته است‌.
نویسنده چشم اندازگرایشات تروریستی را در خانواده آل سعود به بحث کشانیده مینگارد:”در بهار ۲۰۱۵ عربستان سعودی از« جبهه الفتح »وسازمان وابسته به القاعده موسوم به «النصره » واحرارالشمس در نبرد سوریه حمایت نمود که در آغاز منجر به برخی فتوحاتی شده اما درنهایت منتج به مداخله نظامی روسیه در سوریه گردید.
سپس سطح نفوذ و اقتدار عربستان سعودی در سوریه به حاشیه کشانیده شد که در چنین شکست ،شهزاده سعودی ،بارک اوباما رییس جمهور پیشین آمریکا را برای فرصت سوزیها و شانس های برباد رفته مقصر میپندارد.در عمل عربستان سعودی برای مداخله امریکا برای تغییر رژیم در سوریه امید بسته بود. آنچه که در عراق در سال ۲۰۰۳ ودر لیبیا در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتید.”
پاتریک کاکبرن در خصوص حمایت امریکا از تجاوز عربستان سعودی در یمن چنین مینگارد:”باوجودی که اوباما ازتجاوزعربستان سعودی وبمباردمان آنکشور دریمن در سال ۲۰۱۵ حمایت نمود،که بازتاب آن نهایت ویرانگر بوده است. اما با صراحت باید گفت که عربستان سعودی ومتحدین آن جنگ را در یمن باخته ومصیبتهای بزرگی را برای کشور ۲۷ ملیونی یمن به بار آورده وانکشور را در پرتگاه قحطی قرار داده اند.”
برقول نویسنده نیروهای تحت حمایت سعودی مستدام بندرگاه« هودیدا» را مورر حملات مستدام قرار میدهد،جای که بیش از ۸۰ درصد واردات کشور یمن را تامین میدارد.
نویسنده وجوهات مشترک امریکا وسعودی را حول رخداد های منطقوی مورد گفتمان قرار داده خاطر نشان میدارد:ترامپ قبلا حمایت بزرگ خویش را از جنگ سعودی در یمن اعلام داشته است ،اما شهزاده سعودی در نظر دارد تا حمایت او را در تقابل با ایران حاصل نماید،اکنون بیان حرف ها، در جاده پراتیک سیر نموده وبنابر گزارشات، عربستان سعودی و امریکا مشترکأ برنامه ریزی نموده اند تا اقلیت های قومی مانند بلوچها را علیه ایران تحریک نموده و آنها را به شورش برانگیزند.”
برقول نویسنده نخستین سفر دونالد ترامپ در کشوری اتفاق می افتد که حتی درآنجا خانمها از حق رانندگی محروم اند.
پاتریک کاکبرن تشابهات سیاسی ترامپ وشهزاده جوان سعودی را مورد توجه قرار داده خاطر نشان میسازد:” کاخ  سفید بدون شک، مشتاق رویکردیست که دونالد ترامپ فقط برای یکبار توانست تا باحملات راکتی بالای سوریه وپرتاب« مادر بمبها» در افغانستان تمجید مردم آمریکا را برانگیزد.
ممکن شهزاده محمد ودونالد ترامپ در بسا عرصه ها کرکترهای متفاوتی داشته باشند اما هردو باورمند اند که به اهتزاز کشیدن درفش دشمنی در سیاست های خارجی،حمایت مردم را در داخل کشور برای ماموریت روبه زوال آنها برمی انگیزد. “
***
نظرگاه این قلم:
 از دید این قلم علاوه بر پهلوهای متعدد روابط سیاسی سعودی -امریکا،داغ سازیی جو سیاسی قلمرو خاور میانه مزیتهای بزرگی را برای ایالات متحده امریکا فراهم مینماید.امریکا توانسته است تا عربستان سعودی را برای تحقق برنامه های خویش به ژاندارم خلیج وکشور های اسلامی در اورده وبابذر افشانی دانه های تروریسم وبارور سازی  هسته های تروریستی در کشور های اسلامی وتبدیل سعودی به پیشقراول تروریسم جهانی اهداف خویش را به سادگی در قلمرو کشور های اسلامی بویژه افغانستان پیاده نماید.
 نزدیک به چهار دهه است که نه تنها عربستان سعودی بر آتش جنگ افغانستان مستدام نفت افشاند بل به حیث حامی تروریسم در خلقت وصدور تروریسم و اشاعه یی افکار وایدولوژی تروریسم ،افراطیت ووهابیسم نقش آتش افروزانه ویرانگرانه را ایفا نموده وتا کنون درین امتداد به پیش میرود.
ایجاد آتشفشانهای منطقوی، کشور های عربی را به وارد کنندگان اصلی سلاح های امریکا مبدل نموده است چنانچه  برقول روزنامه ایندیپندنت قرار است قرار داد« یکصد بلیون» دالری فروش سلاح میان امریکا وسعودی در سفردونالد ترامپ  عقد گردد.
عارف عرفان
لندن /می ۲۰۱۷
Advertisements